CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

 

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent. It is evident that War Clouds are gathering. The signs are everywhere, with media coverage and open talk of war in many countries. The RAND Corporation have for years been preparing military scenarios for World War III, and NATO is reported to be currently doing so. Vast movements of NATO troops and equipment are either in preparation or process to surround Russia. The US is surrounding China with military bases including the world's largest in Guam. Both China and Russia are surrounded with nearly 400 US biological weapons labs. Iran is entirely vulnerable from the American military build-up in the Middle East.

READ MORE

   

FREE JULIAN ASSANGE

Wednesday, November 29, 2017

CHINESE -- BENJAMIN FULFORD: 27:11:2017The good guys are winning, folks, and it will not be long before the last brainwashed slaves are freed from the Khazarian debt-slavery mind-control matrix and the criminals rounded up.
好人正在赢,伙计们,并且被洗脑的奴隶们从可萨人的债务奴役脑控系统中获得解放,和罪犯们被围捕的日子已经不远了。

The Marine raid last week on CIA headquarters in Langley, Virginia has yielded a huge haul of actionable intelligence, say Pentagon and other sources.  “[U.S. President Donald] Trump is winning BIG, with Clinton-linked pedo rings busted in China as well as the Philippines, Africa, and Germany. Military tribunals and sealed indictments across the USA are approaching 4,000,” according to Pentagon sources.
五角大楼的和其他消息来源说,上周,美国海军陆战队对弗吉尼亚州兰利市美国中央情报局总部的突袭行动中,斩获了大量重要情报。根据五角大楼的消息来源说:随着与克林顿家族有关的恋童癖圈子在中国、菲律宾、非洲和德国被查处,[美国总统唐纳德]川普正在取得巨大的胜利。军事法庭的审判和美国全国的起诉书正在达到4000份。

This raid was made possible because Trump signed an executive order on October 20th to recall retired military to active duty in order to “take down the Bush-Clinton cabal, the Jewish mafia, and purge the CIA and FBI of traitors,” the sources say.
消息来源说,这场突袭之所以能够发生,是因为川普在20171020日签署了一项总统令,要求将已经退役的军人重新召回现役以便去干掉布什——克林顿阴谋集团、犹太黑手党、并清洗美国中央情报局和美国联邦调查局当中的叛国者。

Nederlands -- BENJAMIN FULFORD: 27:11:2017


Enorme vangst van strafbare geheime informatie na Marineinval in het hoofdkwartier van de CIA

27 november 2017
De goede jongens winnen luitjes en het zal niet meer lang duren voordat de laatste gehersenspoelde slaven bevrijd zijn uit de Khazariaanse schuldenslavernij mind controle matrix en de criminelen zijn opgepakt.
De marine inval vorige week in het CIA hoofdkwartier in Langley, Virginia heeft een enorme vangst van strafbare geheime informatie opgeleverd, zeggen het Pentagon en andere bronnen.”[V.S. President Donald] Trump wint BIG (groots) door aan Clinton gelinkte pedonetwerken die in China, de Filippijnen, Afrika en Duitsland werden opgerold. Militaire rechtbanken en verzegelde aanklachten in de hele USA komen dicht bij de 4000,” volgens Pentagon bronnen.
Deze inval werd mogelijk gemaakt omdat Trump op 20 oktober een presidentieel bevel tekende om gepensioneerde militairen terug te roepen in actieve dienst met de bedoeling om “de Bush-Clinton cabal en de Joodse maffia omver te werpen en de CIA en FBI te zuiveren van verraders, zeggen de bronnen.

CROATIAN -- BENJAMIN FULFORD: 27:11:2017


Ogromni plijen za pokretanje kaznenih postupaka iz racije obavještajaca američke mornarice u sjedištu CIA-e


27. studenog 2017.Dobri momci pobjeđuju, narode, i neće proći dugo prije nego što se i posljednji robovi ispranih mozgova oslobode matrice kazarske kontrole uma i dužničkog ropstva, a kriminalci budu pokupljeni.

Prošlotjedni napad marinaca na sjedište CIA-e u Langleyju, Virginija, donio je ogroman plijen obavještajnih podataka koji se odmah mogu koristiti za pokretanje kaznenih postupaka, kažu Pentagonovi i drugi izvori. "[Američki Predsjednik Donald] Trump ostvaruje VELIKU pobjedu, s razbijenim s Clintonom povezanim pedo prstenovima u Kini, kao i na Filipinima, Africi i Njemačkoj. Vojni sudovi i zapečaćene optužnice diljem SAD-a približavaju se broju 4000", prema izvorima Pentagona.

Ovaj napad je omogućen Trumpovim potpisivanjem izvršnog naloga 20. listopada da se aktivira umirovljena vojska kako bi se "uklonila Bush-Clinton kabala, židovska mafija i provela čistka izdajnika u CIA-i i FBI-u", kažu izvori.

Izvori kažu da su tijekom napada 18. studenog na sjedište CIA-e, zaplijenjeni kompjuteri i dokumenti, i kao rezultat toga "pronađeno je oko 400 postrojenja za proizvodnju droge i američka vojska ih je počela bombardirati u Afganistanu 19. studenog". Dodali su kako su bombardirane lokacije bile označene kao da su talibani kako bi bili "politički ispravni". Drugim riječima, oni ne žele da svijet misli da se u vojno-industrijskom kompleksu događa građanski rat.

Tuesday, November 28, 2017

Russian -- Бен Фулфорд 27 ноября 2017 годаБен Фулфорд 27 ноября 2017 года - Огромный массив оперативных секретных данных получен после налёта экспедиционного корпуса морских пехотинцев на штаб-квартиру ЦРУ

Хорошие парни побеждают, народ, и это не затянется надолго, прежде чем последние рабы промытыми мозгами не освободятся от хазарской матрицы контроля над разумом и долгового рабства, а преступники не будут арестованы.

Налёт  на прошлой неделе экспедиционного корпуса морских пехотинцев на штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, принёс огромный массив оперативных секретных данных, говорят Пентагон и другие источники.  [Президент США Дональд] Трамп в большом выигрыше, когда связанные с Клинтоном кольца педофилов выявлены в Китае, а также на Филиппинах, в Африке и в Германии.  Число военных трибуналов и запечатанных обвинительных заключений по всей территории США приближаются к 4000, - сообщают источники в Пентагоне.

Этот налёт стал возможен потому, что 20 октября Трамп подписал указ по призыву отставных военных на действительную службу для захвата Буше-Клинтоновской кабалы, Еврейской мафии и очистки ЦРУ и ФБР от предателей, - говорят источники.

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 27:11:2017


Rajd piechoty morskiej na centralę CIA  ogromny zasób danych wywiadowczych do wykorzystania

27 listopada 2017

Szala zwycięstwa przechyla się na korzyść stojących po dobrej stronie i już niedługo ostatni niewolnicy o wypranych mózgach zostaną uwolnieni od chazarskiego matrixu kontroli umysłu i zniewolenia długami, natomiast kryminaliści zostaną zaaresztowani.
Zeszłotygodniowy rajd piechoty morskiej na siedzibę CIA w Langley, stan Wirginia, przyniósł ogromny zasób danych wywiadowczych do wykorzystania – potwierdzają źródła z Pentagonu i inne. Prezydent USA Donald Trump wygrywa w wielkim stylu, natomiast powiązane z Clintonami kręgi pedofilskie są rozbijane w Chinach, na Filipinach, w Afryce i w Niemczech. Nakazy aresztowania wydawane przez sądy wojskowe sięgają w samych USA liczby 4000 – podają te same źródła.
Rajd na siedzibę CIA był możliwy po podpisaniu przez Trumpa w dniu 20 października zarządzenia wykonawczego przywołującego do aktywnej służby wojskowej emerytowanych oficerów « w celu obalenia kabały Bush-Clinton i żydowskiej mafii, oraz oczyszczenia CIA i FBI ze zdrajców » - donoszą źródła. Według tych źródeł, rajd na siedzibę CIA w dniu 18 listopada pozwolił na zarekwirowanie komputerów i dokumentów, dzięki którym « zlokalizowano około 400 laboratoriów do produkcji narkotyków i armia USA przystąpiła do bombardowania ich w Afganistanie w dniu 19 listopada ». Miejsca bombardowań zostały oznakowane jako należące do Talibów, jedynie w celu « zachowania politycznej poprawności ». Innymi słowy, chodzi o to, aby na świecie nie myślano, że trwa wojna wewnątrz kompleksu militarno-przemysłowego.
W każdym razie, piechota morska dała ponownie dobitny dowód, że jest semper fidelis /zawsze wierna/, ponieważ nie była to czysta operacja wojskowa, lecz również wywiadowcza i mająca charakter działań z zakresu wojny psychologicznej. Była to również bez wątpienia największa operacja antynarkotykowa w historii potwierdzają te same źródła.

DEUTSCH -- BENJAMIN FULFORD: 27:11:201727. November 2017

Die Guten gewinnen, Leute, und es wird nicht lange dauern, bis der letzte gehirngewaschene Sklave aus der der khazarischen Schuldensklaverei-Mindcontrol-Matrix befreit ist und die Verbrecher zusammengetrieben sind.
Der Marine-Überfall letzte Woche im CIA-Hauptquartier in Langley/Virginia hat eine riesige Beute an gerichtsverwertbaren Geheiminformationen eingebracht, sagen Pentagon- und andere Quellen. “[US-Präsident Donald] Trump gewinnt GROSS, mit den Clinton-verbundenen Pädo-Ringen, die in China genauso hochgenommen werden wie auf den Philippinen, in Afrika und Deutschland. Militärgerichte und versiegelte Anklagen über die ganzen USA hinweg erreichen die Zahl von 4000”, Pentagon-Quellen zufolge.
Der Überfall wurde möglich, weil Trump am 20 Oktober eine Verfügung erlassen hat, die Militärs im Ruhestand in den aktiven Dienst zurückgeholt hat, in der Absicht “die Bush-Clinton-Kabale, die jüdische Mafia zu demontieren und die CIA und FBI von Verrätern zu säubern”, sagen die Quellen.
Die Quellen sagen, dass während des Überfalls auf das CIA-Hauptquartier am 18. November Computer und Dokumente erbeutet wurden, und als Ergebnis “etwa 400 Drogeneinrichtungen geortet wurden und das US-Militär begann, sie am 19. November in Afghanistan zu bombardieren.” Sie fügten hinzu, dass die angegriffenen Orte als solche der Taliban bezeichnet wurden, um “politisch korrekt zu sein.” Mit anderen Worten, sie wollen nicht, dass die Welt denkt, dass im militärisch-industriellen Komplex ein Bürgerkrieg stattfindet.

Monday, November 27, 2017

ENGLISH -- BENJAMIN FULFORD: 27:11:2017 - FULL REPORT


Huge actionable intelligence haul from Marine raid on CIA HQ

November 27, 2017

The good guys are winning, folks, and it will not be long before the last brainwashed slaves are freed from the Khazarian debt-slavery mind-control matrix and the criminals rounded up.
The Marine raid last week on CIA headquarters in Langley, Virginia has yielded a huge haul of actionable intelligence, say Pentagon and other sources.  “[U.S. President Donald] Trump is winning BIG, with Clinton-linked pedo rings busted in China as well as the Philippines, Africa, and Germany.  Military tribunals and sealed indictments across the USA are approaching 4,000,” according to Pentagon sources.
This raid was made possible because Trump signed an executive order on October 20th to recall retired military to active duty in order to “take down the Bush-Clinton cabal, the Jewish mafia, and purge the CIA and FBI of traitors,” the sources say.
The sources say that during the November 18th raid on CIA headquarters, computers and documents were seized and as a result, “some 400 drug facilities were located and the U.S. military began bombing them in Afghanistan on November 19th.”  They added that the bombed locations were labelled as the Taliban’s in order “to be politically correct.”  In other words, they do not want the world to think there is a civil war going on inside the military-industrial complex.
In any case, “The Marines have proven once again that they are semper fidelis (always faithful), as this was not just a military operation but an intelligence operation, a psychological warfare operation, and the largest anti-drug operation in history,” the sources continue.
In addition to cutting off heroin money from Afghanistan, the cutting off of air flights and land connections to North Korea has stopped the flow of amphetamine money to the Khazarian cabal as well, according to Asian secret society sources.
The mass arrests and deportation of the MS-13 El Salvadorian gang who are hired killers for drug kingpin El Chapo, as well as a new attack on the Mexican and Columbian drug cartels, means cocaine money from South America is also being cut off.  The ongoing legalization of marijuana worldwide has also cut off that source of Khazarian black money.
With CIA drug money influence drying up, the International Criminal Court is poised to prosecute the CIA and the Bush cabal for torture and other war crimes in Afghanistan as well as elsewhere, the Pentagon and other sources say.
Also, one of the largest corruption cases in U.S. military history has led to the investigation of 440 people, including 60 admirals—one third of the Navy’s top brass.  The removal of these corrupt officers, mostly stationed in Asia, means the 7th Fleet is soon going to stop protecting the corrupt politicians in Japan, South Korea, and the secret Khazarian colony of North Korea.  This will mean that U.S. arrests will be followed by similar arrests in Asia.


“On the Holmes Front, with Frank Holmes” Hundreds of military officials – including some of the highest-ranking brass in the Navy – are accused of helping a shadowy Asian merchant fleece Uncle Sam for tens of millions of dollars… and you probably haven’t heard a peep about it. It’s called the “Fat Leonard” scandal, and … Continue reading

The Japanese criminals involved in the March 11, 2011 tsunami and nuclear mass-murder attack on Japan, fearing for their lives, have detained whistleblower and Gnostic Illuminati Grandmaster “Alexander Romanov,” aka Slasha Zaric, and confined him in inhuman conditions at the Hasegawa Hospital in Fuchu, Tokyo.  The hospital phone number is 81-422-31-8600.  Former Prime Minister Yasuhiro Nakasone, former Prime Minister Yoshiro Mori, the mayor of Koganei City, the Police Chief of Koganei City, and all other criminals involved in the Fukushima crime against humanity will be jailed and eventually executed unless they release Zaric and immediately hold press conferences to confess their sins.  Their assets will be impounded and Zaric will be compensated for the harm that has been done to him, say White Dragon Society (WDS) sources.  Of course, senior masterminds in the U.S., Italy, and Switzerland will also be brought to justice for these crimes.
Many top Khazarian mobsters like Bill Gates and George Soros have already been “taken out of commission,” WDS sources say.  Next among the most prominent people expected to be taken down are Eric Schmidt of Google, Jeff Bezos of Amazon, Mark Zuckerberg of Facebook, as well as
Masayoshi Son of Softbank and many other oligarchs who have been used as funnels to launder privately-owned central-bank fiat money into the real economy.  Japanese right-wing sources say that Son has “already been dealt with.”
Meanwhile, a source within U.S. Marine headquarters also provided sordid detail of other Khazarian crimes that were uncovered in the raid.  This was received via e-mail from a CIA white-hat:
From a Marine at CIA headquarters
Sent from my iPhone
The U.S. Marines raided the Central Intelligence Agency (CIA) in Langley, Virginia this past weekend.  The Marines retrieved a lot of evidence implicating well-known politicians of embezzlement, election rigging, identity fraud, assassination plots, murders, domestic terrorism, and pedophilia.  I’ve listed the following 23 ITEMS to pique your interest and summarize what’s happening:
ITEM 1:  CIA headquarters has been raided, the FBI has been neutralized, and $35 trillion of U.S. Treasury embezzled funds have been recovered.  About $100 trillion has been embezzled by the Bushs and the Clintons.
ITEM 2:  President Donald Trump reopened the President John F. Kennedy assassination files and George H.W. Bush was behind it.  JFK autopsy photographs were falsified.
ITEM 3:  The sexual harassment outings of all these members of Congress is a mainstream media distraction for what’s really going on (U.S. Marines raid CIA Headquarters and President Trump imposes military martial law) behind the scene.
ITEM 4:  Alex Jones of Infowars is a traitor and national security threat who is connected with a division of the Mossad, the State of Israel’s Secret Intelligence Service.
ITEM 5:  Hillary Rodham Clinton had ordered the murders, through domestic assassination squads, of Ron Brown (Commerce Secretary), William Colby (Director of Central Intelligence), Vince Foster (Deputy White House Counsel), and John F. Kennedy Jr. (son of assassinated President John F. Kennedy) — and others.
ITEM 6:  Then-Republican Presidential candidate Trump was right that Sen. Ted Cruz’s father was implicated with Lee Harvey Oswald.
ITEM 7:  California Rep. Adam Schiff, Ranking Member of the House Permanent Select Committee on Intelligence, and Chicago Mayor Rahm Emmanuel, former White House Chief of Staff for U.S. President Barack Obama, are connected with the Mossad.  Both Schiff and Emmanuel are pedophiles.
ITEM 8:  Barack Obama was born in Kenya and the former President has committed identity fraud.  Obama should be arrested for identity fraud.
ITEM 9:  Sen. Cruz is a Canadian citizen who faked his birth certificate to become U.S. Senator and has committed identity fraud.  Cruz should be arrested for identity fraud.
ITEM 10:  President Trump has got the file of every journalist (e.g. Anderson Cooper [CNN/CBS], Chris Matthews [MSNBC], Wolf Blitzer [CNN], and possibly Alex Jones [InfoWars]) that’s on the CIA payroll.
ITEM 11:  The U.S. Marines removed computers from CIA headquarters this past weekend.
ITEM 12:  They now have proof and evidence that Hillary Rodham Clinton has committed election fraud, treason, and sedition.  She’s a drug dealer.  She’s committed mass murders.  She’s murdered people at the State Department as a murder-for-hire scheme.
ITEM 13:  Bill Plante, who retired as a CBS News correspondent in November 2016, confirmed that JFK was shot from the front, Tennessee Sen./Democratic President candidate Al Gore actually won the 2000 election, and the whole 9/11 terrorist attack was rigged.  Plante said none of this will be reported because reporters are afraid for their lives.
ITEM 14:  This country will not have a deficit once protocols are implemented.  $100 trillion comes in, $35 trillion goes right into the U.S. Treasury, and there’s a $15 trillion surplus.  We can cut taxes, rebuild the military, create a great infrastructure program for this country, and Donald Trump will go down as the greatest President since Ronald Reagan.
ITEM 15:  George H.W. Bush tried to assassinate President Reagan three times during Reagan’s eight-year presidency.
ITEM 16:  “Daddy Bush” (and Hillary Clinton) have also tried to assassinate President Donald Trump seven times.  And Bush, throughout the years, has been involved with 25 assassination plots against other major political figures — specifically, Congress members and Senators.
ITEM 17:  If Gore had taken office and the Bushs weren’t able to steal the election, there was a plot to remove Gore and put Vice Presidential candidate Al Lieberman as President.
ITEM 18:  There’s a coverup involving California Rep. Maxine Waters and the Blue Moon Bank in Thailand.
ITEM 19:  The November 3, 2017 Rene Boucher assault on anti-war/pro-life Kentucky Sen. Rand Paul was attempted murder.  “That guy [Boucher] was chipped,” because Paul knows too much and he can’t be controlled.
ITEM 20:  A reporter in a major network was going to break a story — which he is sitting on to this day — that the government contacted orphanages around the country and paid these orphanages to transport orphans to Washington D.C. so Dick Cheney and George H.W. Bush and other pedophiles (e.g. Barney Frank) could pick out the kids they wanted to have sex with.  Then they took those kids to parties.  Hookers were present at these parties.  Congress members were drugged and photographs were taken of politicians and these orphans in sexually compromising positions.  A huge portion of Congress was (and now is) controlled through blackmail.
ITEM 21:  When the U.S. Marines raided the CIA buildings, they recovered pre-9/11 terrorist attack financial transactions, insurance documents, plus other papers.  All these documents are now in possession of U.S. Marine Intelligence.
ITEM 22:  The State of Wisconsin, the Federal Reserve, and former (from 2001-2005) Wisconsin Gov. Tommy Thompson were involved with theft of trillions of dollars from the U.S. Treasury.  Wisconsin Gov. Scott Walker should turn over everything he has or he will be subpoenaed.
ITEM 23:  California Democrat Gov. Jerry Brown has ordered a pedogate investigation of his own party, involving California Rep./Minority Leader Nancy Pelosi and U.S. Sen. Kamala Harris.
The information above is not entirely in accord with what our own sources have been telling us, but it is comprehensive enough that we have posted it practically verbatim.  For example, our own sources say that Barack Obama was actually born in the U.S. but has committed identity fraud, since his real father was the American Communist activist Frank Marshall Davis.
Also, we cannot confirm that the Wanta protocols will be activated and $100 trillion will come in.  However, we can confirm that Janet Yellen was forced to resign as Governor of the Federal Reserve Board even though her term was supposed to extend until 2024.  This means that the US $ printing press will be taken away from the Khazarian mob and, in theory, that unlimited funds can be made available to make America great again along with the rest of the world .
There is still a lot left to be done, though, before the Khazarian mob is truly defeated, so now is no time to rest on our laurels.
In the U.S., the corporate propaganda media still has to be taken down and forced to start reporting the truth.  Many steps have been taken in that direction last week.  For example, the Washington Post and the Khazarian-owned Advance Publications are facing defamation lawsuits by Senator Roy Moore of Alabama after their sex abuse allegations were exposed as lies, Pentagon sources say.  Donald Trump supports Moore.
Also, an attempt by the Khazarian mob to force Rupert Murdoch to sell Fox is being stopped by the Trump administration, according to Pentagon sources.  As a first step, the Department of Justice is going to force Comcast to divest NBCUniversal and give up their attempt to take over Fox, the sources say.  The arrest of top media bosses is also imminent, they say.
The Khazarians, for their part, are also circling the wagons in Israel and Saudi Arabia, with Israeli forces and the mercenary armies in Saudi Arabia combining to defend Khazarian control over much of the world’s oil.
However, according to Pentagon sources, “Israel is under an arms embargo, as longtime customer India scrapped a $500 million antitank missile deal.  Germany post-Merkel may stop building subs, Israel may not get more F-35’s and will be denied parts, and the 10-year $38 billion military aid package made under Obama may be cancelled.”
Overall, it was been truly a spectacular week of victories for the people of planet Earth.  There are also undeniable signs that regime change is coming for Israel, Japan, Germany, Italy, France, and England.  If this happens and is followed by mass arrests, we will know the nightmare of Khazarian Babylonian debt slavery is truly ending.

A new dawn for humanity is arising.  Let us all keep up the pressure to make it happen.
Source: Antimarix.org

 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers