FREE JULIAN ASSANGE

 

CROATIAN   ENGLISH   GREEK   NEDERLANDS   POLSKI   PORTUGUESE   ROMANIAN  SPANISH  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent

READ MORE

 
 

Friday, March 31, 2017

BREAKING NEWS -- English -- Benjamin Fulford: 31:03:2017


03/31/2017

Thursday, March 30, 2017

Nederlands -- BENJAMIN FULFORD: 27:03:2017
27 maart 2017
Vorige week hackte iemand mijn computer zodat de video op de onderstaande link begon te spelen wanneer ik hem aan zette. Het beweert de vernietiging te laten zien van de Black Night Satelliet waarvan vele mensen in de VS net als de geheime dienst van de VS en agentschappen en de NSA, uitdrukkelijk beweren dat dit het vertrekken van mensen van de planeet aarde heeft gestopt

Dit nieuws valt samen met aankondigingen van de NASA over pillen die de leeftijd omkeren en technologie die het mogelijk maakt om sneller dan het licht te reizen en om een bezoek te brengen aan nieuw ontdekte planeten net als de aarde.

CIA bronnen beweren ook dat een geheim presidentieel bevel werd gegeven om gratis energietechnologie vrij te geven net als al bestaande anti verouderingstechnologie.

Het enige ding dat de mensheid blokkeert voor deze toekomst van onsterfelijkheid en exponentiële expansie in het universum is nu een kleine groep van mensen die zich vastklampen aan de controle over financiële computers bij de Federale Reserve Raad, de Bank van Japan, de Europese Centrale Bank en de BIS. Deze computers moeten fysiek in beslag worden genomen om de uitgave van onbeperkte fondsen mogelijk te maken om de mensheid de kans te geven zijn vleugels uit te spreiden en te vliegen.

Castellano -- BENJAMIN FULFORD: 27:03:2017


La inmortalidad y la expansión exponencial por el universo vendrán después de la derrota final del cabal

Marzo 27, 2017

La semana pasada alguien hackeó mi ordenador para que el video en el enlace de abajo comenzase a funcionar tan pronto como lo activase. Pretende mostrar la destrucción del Satélite de la Noche Negra que muchas personas en las agencias de inteligencia de EE.UU. como la NSA insisten ha estado evitandoque los seres humanos salgan del planeta Tierra.
Esta noticia coincide con los anuncios de la NASA de las píldoras que revierten la edad y de la tecnología de viajes “más rápidos que la velocidad de la luz” que nos permitirá ir a visitar los planetas recientemente descubiertos que se parecen a la Tierra.
Fuentes de la CIA también están diciendo que emitieron una orden secreta presidencial para liberar la tecnología de energía libre, así como la tecnología antienvejecimiento existente.
Ahora lo único que está bloqueando a la humanidad para conseguir este futuro de inmortalidad y expansión exponencial en el universo es un pequeño grupo de personas que se aferran al control de las computadoras financieras en la Junta de la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el BIS. Estos ordenadores deben ser físicamente confiscados para permitir la emisión de fondos ilimitados que permitirá que la humanidad despliegue sus alas y vuele.

Croatian -- BENJAMIN FULFORD: 27:03:2017 -- FULL REPORT
27. ožujka 2017.Prošlog tjedna netko je hakirao moje računalo, tako da se video na linku ispod pokrenuo čim sam upalio računalo. On tvrdi da pokazuje uništenje Black Knight (crni vitez) satelita da mnogi ljudi u američkim obavještajnim agencijama poput NSA uporno tvrde da je sprječavao ljudska bića da napuste planet Zemlju.

Ova vijest se poklapa s najavama NASA-e o pilulama za reverziju starenja i tehnologiji za putovanja brža od svjetlosti koja će nam omogućiti da idemo posjetiti novootkrivene planete slične Zemlji.
Izvori CIA-e također govore o predsjedničkom tajnom nalogu da se objave tehnologije slobodne energije kao i postojeća tehnologija ne-starenja.

Jedina stvar koja blokira čovječanstvu tu budućnost besmrtnosti i eksponencijalne ekspanzije u svemir sada je mala grupa ljudi koja drži kontrolu nad financijskim računalima u Federal Reserve Bordu, Bank of Japan, Europskoj središnjoj banci i BIS-u. Ta računala se moraju fizički oduzeti kako bi se omogućilo izdavanje neograničenih sredstava kako bi se omogućilo  čovječanstvu da raširi krila i poleti.

Pojedinci koji su forenzički identificirani kao oni koji blokiraju sredstva za novo doba su Janet Yellen u Fed-u, Mario Draghi u Europskoj središnjoj banci, Haruhiko Kuroda u Bank of Japan i Augustin Carstins u BIS-u. Specijalne snage moraju otići i uhvatiti te pojedince i okupirati računalne centre u središnjim bankama ASAP-a kako bi se osiguralo oslobađanje sredstava za planet Zemlju.

Ako se ta računala i paraziti koji ih kontroliraju uklone, višestruki izvori u raznim humanitarnim zakladama govore da ne samo trilijuni nego kvadrilijuni dolara bi se mogli osloboditi za financiranje okončanja siromaštva i uništenja okoliša, kao i istraživanja u besmrtnosti i neograničenoj ekspanziji u svemir.

Bitka protiv kontrolora babilonskog sustava dužničkog ropstva tih nadzornika središnjih banaka i dalje se kreće prema konačnoj pobjedi. Bivši američki predsjednik Barack Obama nestao je iz javnosti i vjerojatno prolazi kroz fazu ispitivanja.

Tuesday, March 28, 2017

Deutsch − Benjamin Fulford – 27:03:2017 – Teil 1 + Teil 2


Unsterblichkeit und Expansion in das Universum werden nach endgültigem Sieg über die Kabale möglich

27. März 2017 
Letze Woche schaltete sich jemand in meinen Computer ein, und das Video des folgenden Links spielte sich ab, sobald ich ihn einschaltete. Aus den Erläuterungen geht hervor, dass es die Zerstörung des „Schwarze-Nacht-Satelliten“ zeigt, von dem viele Leute in den US-Nachrichten-Agenturen wie der NSA behaupten, er hätte die Menschen daran gehindert, den Planeten Erde zu verlassen.
https://www.youtube.com/watch?v=Ge_oAywLRWE&feature=youtu.be

Chinese -- BENJAMIN FULFORD: 27:03:2017 - FULL REPORT

FULL REPORTLast week somebody hacked into my computer so that the video at the link below started playing as soon as I turned it on. It purports to show the destruction of the Black Night Satellite that many people in US intelligence agencies like the NSA insist has been stopping humans from leaving the planet earth.
上周,有黑客入侵了我的电脑,所以当我开机的时候,屏幕上就立刻开始播放以下这个链接当中的视频。据称这个视频显示的是骑士卫星被摧毁。包括美国国家航空航天局在内的美国情报机构当中有许多人都坚持说这颗骑士卫星就是为了阻止人类离开地球而被派来的。


This news coincides with announcements by NASA of age reversing pills and faster than light travel technology that will allow us to go to visit newly discovered earth like planets.
这个新闻与美国国家航空航天局的宣布成为巧合美国国家航空航天局宣布返老还童药片和超光速旅行科技将允许我们去访问新发现的与地球类似的行星。CIA sources are also saying a secret presidential order was given to release free energy technology as well as existing anti-aging technology.
美国中央情报局的消息来源同样也说一项秘密的总统令已经被签署去释放自由能源科技和现有的抗衰老科技。

The only thing that is blocking humanity from this future of immortality and exponential expansion into the universe is now a small group of people clinging to control of financial computers at the Federal Reserve Board, the Bank of Japan, the European Central Bank and the BIS. These computers need to be physically seized in order to allow the issuance of unlimited funds to let humanity spread its wings and fly.
现在唯一阻碍着人类进入长生不老和以指数速度扩展进入宇宙的,是一小撮控制着美国联邦储备委员会、日本央行、欧洲央行、和国际清算银行金融计算机的人。这些计算机需要在物理上被没收以便去允许发放不受限制的资金来让人类展翅高飞。

The individuals who have been forensically identified as blocking the funding for a new age are Janet Yellen at the Fed, Mario Draghi at the ECB, Haruhiko Kuroda at the BOJ and Agustin Carstins at the BIS. Special Forces need to go and seize these individuals and occupy the computer centers at the central banks ASAP in order to ensure the liberation of funds for the planet earth.
经被鉴别出来的正在阻碍开启新时代资金的个人分别是美国联邦储备委员会的珍妮特·伦、欧洲央行的马里奥·德拉吉、日本央行的黑田东彦、和国际清算银行的奥古斯丁·尔斯廷斯。特种部队需要尽快去查抄这些人并占领这些中央银行的计算机中心以便确保这些为了地球而发放的资金的自由。

If these computers and the parasites who control them are removed, multiple sources in various charitable foundations are saying that not just trillions but actual quadrillions of dollars could be released to finance an end to poverty and environmental destruction as well as research into immortality and unlimited expansion into the universe.
来自各个慈善基金会的多个消息来源如果这些计算机和控制它们的寄生虫被移除的话那么可就不仅仅是上万亿而实际上是上兆美元都能够被释放去资助一场运动结束贫困和停止环境破坏、研究人类长生不老并不受限制扩展进入宇宙了。

The battle against the controllers of the Babylonian debt slavery system these central banks oversee is continuing towards final victory. Former US President Barack Obama has vanished from public view and is probably undergoing interrogation.
对这些受中央银行们监督的,巴比伦债务奴役系统的控制者们的战斗,正在朝着最终的胜利而持续着。美国前总统巴拉克·奥巴马已经从公众视线中消失了并且很可能正在接受审讯。

Also last week the body of Bill and Hillary Clinton’s long term associate Vincent Foster was exhumed and was found to have two bullet holes to the back of his head meaning the cause of his death was changed from suicide to murder. Pentagon and CIA sources say this finding will lead to the Clintons being prosecuted for murder.
上周比尔和希拉里·克林顿长期的合伙人——文森特·福斯特的尸体被再次挖了出来并且被发现他的后脑勺上有两个枪眼这意味着他的死因从自杀变成了谋杀。五角大楼和美国中央情报局的消息来源说这个发现将会导致克林顿家族被起诉谋杀。


The death of the big Kahuna, David Rockefeller, was also formally announced last week by his family. CIA sources say Rockefeller was kept in stasis in a vegetative state for months at an Antarctic base before the family finally gave up and announced he was no longer with us.
大卡胡——·洛克菲勒样也在上周被他的家人正式宣布死亡。美国中央情报局的消息来源说在洛克菲勒的家人最终放弃并宣布他不再跟我们在一起之前他就在南极洲的一座基地中被保持成植物人一样的静滞状态好几个月。

When this writer was first informed by the Japanese authorities of a plot by the Western elite to kill 90% of humanity through disease, starvation and nuclear war, they handed me material showing that Rockefeller sat at the head of the Bilderberg Group, the Council on Foreign Relations and the Trilateral Commission and other top groups of Western power brokers. Thus he was a prime suspect as the originator of this fiendish plan.
当笔者本人被日本官方首次通知西方精英要通过疾病、饥荒、与核战争杀掉90%类的阴谋时他们交给了我第一手的材料显示出洛克菲勒处在彼得伯格集团、外交关系委员会、三边委员会和其它顶级西方权力代理人团体的首脑位置。因此他是作为这场凶残计划始作俑者的一个首要嫌疑人。

However, when I actually met Mr. Rockefeller I had the impression that, deep inside, this man thought he was doing good for the planet. The question that upcoming truth and reconciliation investigators need to answer now is how was how his vision for a united planet earth in harmony with nature got distorted into a nightmarish genocidal plan.
然而,当我真正见到洛克菲勒先生的时候,他给我的印象是,这个人的内心深处认为他是在为这颗星球做好事。我们即将到来的真相与和解委员会调查人员现在需要回答的问题是这个人为了一个与自然和谐共处的统一地球的观点到底是如何扭曲成一个噩梦般的种族灭绝计划的。

The forensic trail that started with Rockefeller led to George Bush Sr. and his Nazi faction of the Khazarian mafia. These were the people linked to 911 and the Nazi take-over of the United States in 2001. From there the trail led to P2 lodge in Italy and the worshippers of the black sun.
从洛克菲勒那里找到的法医线索,指向了可萨黑手党当中的,老布什和他的纳粹派系。这些人与2001年的911恐怖袭击和纳粹接管美国有关。线索从那里又指向了意大利P2济会和黑太阳的崇拜者

Since then the White Dragon Society, the Pentagon and agency white hats and their Asian allies have systematically dismantled the top ranks old Western power structure. It started in 2013 with the resignation of Pope Maledict, followed by the abdication that year of Queen Beatrix of Holland, Sheik Al Thani of Qatar, King Albert II of Belgium and King Juan Carlos of Spain in 2014. Then the Clinton/Bush faction lost power in the US last November and are being pursued for their crimes. Now the Japanese Emperor has announced his abdication and his secret controller David Rockefeller has died. Queen Elizabeth of England and King Carl Gustaf of Sweden remain on the throne because they were not part of the genocidal plot, CIA sources say.
从那时起,白龙会、五角大楼、美国机构派系当中的白帽子们、和他们的亚洲盟友,就系统地拆除了顶级老西方权力层。结果就是2013年开始教皇马勒迪克特辞职接着就是当年荷兰女王贝娅特丽克丝退位2014卡塔尔酋长阿勒·萨尼、比利时国王艾伯特二世、和西班牙国王胡安·卡洛斯退位。然后克林/布什派系在去年11月失去了权力并且现在正在被追究刑事责任。现在日本天皇已经宣布了他的退位并且他的秘密控制者戴维·洛克菲勒已经死了。美国中央情报局的消息来源说英国女王伊丽莎白和瑞典国王卡尔·古斯塔夫仍然在位为他们并不是种族灭绝阴谋的一部分。

The abdications and loss of power of these high level people has exposed new, previously hidden layers of the world power structure. Japanese imperial family sources point to the mysterious Cabot family in Switzerland (the controllers of North Korea’s Kim Jong Un among other things) and their high ranking bagmen with names like Eisenberg and Rosenberg.
这些高级别人士的退位和失去权力,使得其它以前本来隐藏着的世界权力层,现在又暴露了出来。日本皇室家族的消息来源指出这些新暴露出来的权力层是神秘的瑞士卡伯特家族他们是朝鲜金正恩和其它事情的控制者和他们名叫艾森伯格和罗森伯格等的高级别金主。

The battle to liberate the planet earth now rages most fiercely in the US and Japan as hold-outs of the New World Order struggle to remain relevant.
遵循世界新秩序议程的派系正在将美国和日本作为他们为了保持自身地位而挣扎的据点解放地球的战斗现在正在这些据点中最猛烈地肆虐着。

In Japan, Henry Kissinger has been giving orders to the politician Ichiro Ozawa to ensure continued cabal control of South Korea and Japan, the royal family sources say. Ozawa has been telling people here that he and Kissinger are now the heads of the committee of 300. Unfortunately, some people in the power structure still believe them. However, the truth is that they are both now ronin, or masterless Samurai destined to wander without purpose.
在日本日本皇室家族的消息来源亨利·基辛格已经在向政客小泽一郎下达命令去确保犹太复国主义阴谋集团继续控制韩国和日本。泽一郎已经正在告诉这里的人说他和基辛格现在是300员会的首脑。不幸的是权力层中的一些人仍然相信他们。然而真相是他们现在已经沦为浪人或者说是没有主人的武士注定将漫无目的的游荡。

Prime Minister Shinzo Abe and Japanese Finance Minister Aso Taro, for their part, are on the verge of being removed from power since their Bush/Clinton bosses have lost power in the US. Abe went to Europe last week where he tried to meet the pope but was denied an audience meaning his days in power are numbered.
首相安倍晋三和日本财务大臣麻生太郎就他们那一部分来说正在濒临从权力位置上被移除因为他们的布什/克林顿老板们已经在美国失去了权力。安倍晋三上周去了欧洲在那里他试图去见教皇却被拒绝了意味着他的日子屈指可数。

Japanese finance bureaucracy types are pushing for Aso to be the next Prime Minister but Aso is detested by the Japanese military and police because he has been taking bribes in exchange for selling Japan’s water resources to his French Rothschild masters.
日本财政机构的官僚们正在推动使麻生太郎成为下一任首相但是麻生太郎被日本军方和警方所憎恶因为他已经在收受贿赂去出卖日本的水资源给他的法国罗斯柴尔德家族主人们。

The Jesuit run CSIS has been trying to put Aso in power because Japan is an important money machine through its secret budget. Japan’s official government budget for 2017 is 97.45 trillion yen. By contrast its secret budget is worth over 250 trillion yen.
稣会运作的国际战略研究中心,已经正在试图去扶植麻生太郎掌握权力,因为日本是一台,通过他的秘密预算,而变成的重要印钞机。日本官方政府2017年的预算是97.45亿日元。但与此相反的是日本的秘密预算超过250亿日元。

This budget comes from things like taxes on gasoline, alcohol and tobacco that generate revenue that is not subject to scrutiny by the Parliament. Of that 250 trillion yen, 200 trillion (about $2 trillion) “goes to the Americans,” and 50 trillion to the finance minister, the royal family sources say.
日本皇室家族的消息来源这笔预算来自汽油、酒精和烟草税收等——不会受到国会监督审查的收入。在那250亿日元当中200亿日元约合2亿美元进了美国人的腰包并且50亿日元进了财务大臣的腰包。

The CSIS people in Japan as led by Henry Kissinger wish to preserve this secret Japanese revenue stream at all costs now that their boss David Rockefeller has passed away, the sources say. The US military white hats should stop Kissinger et al and redirect this revenue stream towards more beneficial goals.
消息来源国际战略研究中心驻日本的人员是由亨利·基辛格所领导的他希望不惜任何代价地保住这个秘密的日本收入来源现在他们的老板戴维·洛克菲勒已经去世了。美军当中的白帽子们应该阻止基辛格等人并将这笔收入来源重新引导到更加有益的目标上。

Whoever is behind the CSIS is also behind FBI head James Comey and Vice President Michael Pence’s secret efforts to oust Donald Trump, CIA sources say. It now appears it was Comey who was helping Barack Obama illegally eavesdrop on Donald Trump when he was running for president.
美国中央情报局的消息来源说无论是谁处在国际战略研究中心的幕后他们同样也处在美国联邦调查局首脑詹姆斯·科米和副总统迈克尔·彭斯——想要推翻唐纳德·川普的秘密努力的幕后。现在看起来是詹姆斯·科米在唐纳德·川普竞选总统期间帮巴拉克·奥巴马非法窃听川普。There are also disturbing signs that US President Donald Trump is in way over his head in the battle against the controllers.
样也有令人不安的迹象显示美国总统唐纳德·川普正在跟水很深的控制者们进行苦战。

This was shown by his defeated attempt to pass a health care reform act that utterly failed in any way to deal with the criminal gang that has established a parasitical hold on US doctors and the American people. The graph in the article in the link below shows in red how much American blood-money these people are leaching,
这从他尝试去通过一项医保法案的重组行动,以对付在美国医生行业和美国人民身上放置寄生虫的犯罪帮派,却遭遇失败当中可以看得出来。以下这个链接当中的文章段落里以红色文字显示的是这些人到底搜刮了多少美国人民的血汗钱。


Until we see raids on the American Medical Association headquarters and the mass arrest of Pharmacidical company executives, US healthcare costs are only going to go up while the American people’s health and longevity are going to keep going downhill.
直到我们看见美国医学协会总部被突袭和大规模逮捕制药公司的执行官们否则医保费用只会越来越高而美国人民的健康和寿命也会持续滑坡。

The US military and white hats are doing a better job outside of the United States these days. Pentagon sources say. Their war on Daesh took on a new financial dimension last week with the banning of laptops in planes originating from Daesh sponsoring countries like Turkey, Saudi Arabia and the Gulf Cooperation Council, the sources say.
五角大楼的消息来源说,这些天以来,美军和白帽子们正在正在美国国外,做一份更出色的工作。消息来源说他们对达伊沙的战争在上周扩展到了新的经济层面他们正在规定从土耳其、沙特阿拉伯、和海湾合作委员会等资助达伊沙国家起飞的飞机上禁止使用笔记本电脑。

The Israelis, for their part, have been forced to withdraw their fake Muslim Daesh army to Lebanon as Israel finds itself under serious threat from multiple fronts, Mossad sources say. Israel was also exposed to shame last week after Mossad was identified as the source of fake bomb threats to Jewish community centers in the US, the Pentagon sources say.
德的消息来源说,以色列人,就他们那一部分,已经被迫将他们的假穆斯林达伊沙军队,撤到了黎巴嫩,因为以色列发现它自己正处于多条战线的严重威胁之中。五角大楼的消息来源说以色列同样也在上周被曝光了一件耻辱的事情摩萨德被揭穿——是犹太社区中心虚假炸弹威胁的来源。

The Khazarian Nazis in the Ukraine were also dealt a huge blow when a nuclear weapon was set off in their ammunition dump, creating massive explosions and depriving them of vital weapons supplies, the sources say. A video of the explosion can be seen at the link below.
消息来源说,乌克兰的可萨纳粹,同样也遭到了一场极大的爆炸,一枚核武器引爆了他们的弹药库,制造出了一场大规模的爆炸,并正在夺走他们至关重要的武器供应。爆炸现场的视频可以在以下这个链接中观看。


The Pentagon sources are now saying they expect some sort of end game to the battle for the planet earth around July. The “[Chinese President] Xi [Jinping] Trump summit in April is to set the stage for a Trump [Russian President Vladimir] Putin summit in July to end conflicts in Syria and the Ukraine and impose a two state solution on Israel so that the global currency reset can happen,” the Pentagon sources say.

五角大楼的消息来源他们预期围绕行星地球的战斗大约会在7月左右迎来游戏的结束。五角大楼的消息来源说中国国家主席习近平和川普在4月份的峰会为了搭起一个桥梁使川普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京够在7月份的峰会上见面去结束叙利亚和乌克兰的冲突并对以色列强力执行一个两国并存的解决方案以便全球货币重置能够发生。

TO BE CONTINUED


Translator: Pearl


 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers