bf pic

Manlio

Firenze libo aperto


INVITO A
FIRENZE LIBRO APERTOSABATO 29 SETTEMBRE 11:00 ore Presentazione di “Progetto Apocalisse” con Manlio Dinucci e Jean Toschi Marrazzani ViscontiDOMENICA 30 SETTEMBRE 16:00 ore Presentazione di “Guerra nucleare- il giorno prima” e “Diario di guerra” con Giulietto Chiesa e l’autore
Manlio Dinucci


Tuesday, September 25, 2018

BRASILEIRO -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:2018A máfia khazariana adoradora de Satanás está num frenesi de temor, na medida em que os tribunais militares se aproximam. Como resultado, está oferecendo ao mundo (como se fosse dela), a China em troca de proteção, de acordo com fontes gnósticas Illuminati e sociedades secretas asiáticas. Além disso, está ameaçando desencadear pandemias, explodir a Caldeira de Yellowstone, desencadear um ataque maciço de PEM (Pulso Eletromagnético) e causar outros caos, num esforço fútil (uma vez que essas tentativas serão neutralizadas) numa tentativa de chantagem para escapar do alcance das longas garras de uma Justiça atrasada. Além disso, está realizando uma tola e amplamente ridicularizada campanha de difamação para impedir a nomeação de Brett Kavanaugh para a Suprema Corte dos EUA.
Fontes do Pentágono dizem que usaram "a ameaça de desclassificação do 11 de Setembro, que pode acontecer em breve, para forçar George Bush Jr. a apoiar publicamente Kavanaugh, cuja confirmação desencadearia a instalação dos tribunais militares". Lembrando que Kavanaugh disse durante suas audiências de confirmação, que os EUA estiveram sob lei marcial, desde pouco depois do 11 de Setembro e, como resultado, os tribunais militares podiam julgar e até condenar à morte civis culpados de traição.
Além disso, dizem as fontes que, “por causa da interferência nas eleições de 2016 pela máfia judaica, que apoiou Hillary Clinton, Trump pode usar a alavancagem de desclassificação do FISA, para forçar o Reino Unido e a Austrália a expulsar Sionistas e cidadãos israelenses em posições de influência” nos EUA.

CROATIAN -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:2018
24. rujna 2018.Kazarska mafija, štovatelji Sotone, u bijesnom je strahu od vojnih tribunala. Kao rezultat, oni nude svijet (kao da je njihov da ga mogu dati) Kini u zamjenu za zaštitu, prema gnostičkim iluminatima i izvorima azijskih tajnih društava. Uz to, oni prijete da će osloboditi pandemije, dići u zrak Yellowstone Calderu, započeti masivni EMP napad i izazvati još jedan pokolj u neuspjelom pokušaju (jer će ti pokušaji biti neutralizirani) kako bi se ucjenjivali izvan dosega dugo-odgađane pravde. Isto tako, oni provode glupu i široko ismijavanu kampanju da ometu imenovanje Bretta Kavanaugha na Vrhovnom sudu.

Izvori iz Pentagona kažu da su koristili "prijetnju 9/11deklasifikacije, što bi se moglo uskoro dogoditi, da prisile Georgea Busha mlađeg da javno podupre Kavanaugha, čija će potvrda osloboditi vojne tribunale." Zapamtite, Kavanaugh je tijekom svojih rasprava potvrđivanja rekao da je SAD bio pod opsadnim stanjem nedugo nakon 11. rujna i kao rezultat toga, vojni sudovi mogli bi pokušati, pa čak i osuditi na smrt, civile koji su krivi za izdaju.

Osim toga, izvori kažu da "zbog uplitanja u američke izbore 2016. godine od strane židovske mafije, koja je podržavala Hillary Clinton, Trump može koristiti moć FISA deklasifikacije da prisili Veliku Britaniju i Australiju da očiste cioniste i izraelske dvojne državljane s utjecajnih položaja."

Monday, September 24, 2018

DEUTSCH -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:2018


24. September 2018
Die satananbetende khazarische Mafia ist in einer Wahnsinnsangst, da Militärtribunale drohen. Als ein Ergebnis dessen bieten sie die Welt (als ob es ihre wäre, die sie hergeben könnten) China an im Tausch gegen Schutz, laut Quellen der gnostischen Illuminaten und asiatischer Geheimgesellschaften. Zusätzlich drohen sie, Pandemien auszulösen, den Yellowstone-Krater hochgehen zu lassen, einen massiven EMP-Angriff stattfinden zu lassen und anderes Chaos zu verursachen in dem vergeblichen Bemühen (da diese Versuche neutralisiert werden), sich außer Reichweite der lange verzögerten Justiz zu erpressen. Ebenso führen sie eine dumme und weit hergeholte Schmierenkampagne durch, um die Berufung von Brett Kabanaugh an den Obersten Gerichtshof scheitern zu lassen.
Pentagon-Quellen sagen, sie würden „die Drohung der 11.-September-Freigabe [benutzen], um George Bush Jr. zu zwingen, öffentlich Kavanaugh zu unterstützen, dessen Bestätigung Militärtribunale auslösen würde.“ Erinnern Sie sich: Kavanaugh sagte während seiner Berufungsanhörungen, dass die USA seit kurz nach dem 11. September unter Kriegsrecht stehen und als Ergebnis dessen Militärtribunale Zivilisten, die sich des Verrats schuldig gemacht haben, vor Gericht stellen und sogar zum Tode verurteilen könnten.
Zusätzlich sagen die Quellen: „Wegen der Einmischung in die US-Wahlen 2016 durch die jüdische Mafia, die Hillary Clinton unterstützt hat, könnte Trump den Hebel der FISA-Veröffentlichung benutzen, um das Vereinte Königreich und Australien zu zwingen, Zionisten und Israeli mit doppelter Staatsbürgerschaft aus einflussreichen Positionen zu eliminieren.“

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 17:09:2018

 17:09:2018

Istnieje bardzo realna szansa, że rządy chazarskiej kabały runą w ciągu najbliższych trzech miesięcy a alternatywne struktury władzy muszą zostać przygotowane na czas, zgodnie z informacjami brytyjskich służb wywiadowczych MI6. W październiku spodziewane są aresztowania wyższych rangą kabalistów w USA, mówią źródła.
Źródła Pentagonu ze swojej strony powiedziały: “Kabał był głuchy i ślepy przez ponad dwa tygodnie, więc wielkie rzeczy powinny się zdarzyć po zaprzysiężeniu do Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugha“.
“Kavanaugh jest gotów na zatwierdzenie po Yom Kippur 20 września i tego samego dnia prezydent USA Donald Trump może wysłać SMS-y do wszystkich telefonów komórkowych, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby osób niż Twitter.” Ponadto, źródła podają, że FEMA przetestuje także system przekazu dla sytuacji nadzwyczajnych na wszystkich telewizorach, więc to w połączeniu z bezprzewodowymi alarmami tekstowymi, “pozwoli Trumpowi rozpowszechniać prawdziwe wiadomości w czasie rzeczywistym i rzucać bomby prawdy“.

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 10:09:2018

KNUCIE GROŹBY PANDEMII PODCZAS GDY KABAŁA STOI PRZED WIZJĄ ŚMIERCI


Nadchodzi groźba pandemii podczas gdy samoloty w wielu krajach, które są zgłoszone jako “zakażone“, lądują i poddają się kwarantannie. Jednak źródła DIA (Defense Intelligence Agency) twierdzą, że wszystkie incydenty wyglądają na fałszywe i angażują aktorów kryzysowych.
Groźba pandemii pojawia się podczas gdy egzekucja amerykańskiego senatora Johna McCaina wysyła fale uderzeniowe przez szeregi mafii chazarskiej, które teraz aktywują wszystkie swoje siły w desperackim posunięciu by ratować samych siebie. Tak więc ta  groźba pandemii może być czymś w stylu uczniaka, który grozi swojej szkole podłożeniem bomby aby uniknąć egzaminu, który mu się nie powiedzie.
Jednakże jest również możliwe, że amerykański wojskowo-przemysłowy establishment może przygotowywać pandemię jako przykrywkę, aby zatrzymać loty wszystkich linii lotniczych na całym świecie, aby zapobiec ucieczce mafii chazarskiej, podczas gdy zaczęto podejmować działania wobec ponad 51 000 zamkniętych aktów oskarżenia.
W każdym razie poniższe linki są jedynie częściowym wskaźnikiem skali planowanej “pandemii“.

ENGLISH -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:2018

September 24, 2018

Author: Benjamin Fulford

The satan-worshipping Khazarian mafia is in a frenzy of fear as military tribunals loom.  As a result, they are offering the world (as if it were theirs to give) to China in exchange for protection, according to Gnostic Illuminati and Asian secret society sources.  In addition to this, they are threatening to unleash pandemics, blow up the Yellowstone Caldera, set off a massive EMP attack, and cause other mayhem in a futile effort (as these attempts will be neutralized) to blackmail themselves out of the reach of long-delayed justice.  Also, they are carrying out a foolish and widely derided smear campaign to derail the appointment of Brett Kavanaugh to the Supreme Court.
Pentagon sources say they used “the threat of 9/11 declassification, which may soon happen, to force George Bush Jr. to publicly back Kavanaugh, whose confirmation would unleash military tribunals.”  Remember, Kavanaugh said during his confirmation hearings that the U.S. has been under martial law since shortly after 9/11 and as a result, military tribunals could try, and even sentence to death, civilians guilty of treason.
In addition to this, the sources say that “because of the interference in the 2016 U.S. election by the Jewish mafia, which supported Hillary Clinton, Trump may use FISA declassification leverage to force the UK and Australia to purge Zionists and Israeli dual-citizens from positions of influence.”
The rogue state of Israel, for its part, has been trying to seek Russian and Chinese protection as it loses control of the United States.  However, this is backfiring, big time.  Here is the U.S. military’s analysis of where these efforts are leading.
First, in reaction to the recent Israeli stunt to fool Syria into shooting down a Russian plane in yet another desperate attempt to start World War 3, “An angry [Russian President Vladimir] Putin and the Russian Orthodox Church may have declared holy war on the anti-goy Jewish faction, and may impose a no-fly zone on Israel until it returns the Golan to Syria, lifts the siege of Gaza, denuclearizes, and returns the West Bank, East Jerusalem, and all stolen lands to Palestine and Lebanon.”
Second, “With China in control of the Haifa Port and infrastructure projects in Israel, the BRICS nations may ban this rogue state from the quantum financial system, and [U.S. President Donald] Trump may just agree to a UN arms embargo and air-sea blockade.”

With all this and more going on, it is no surprise that the Swiss branch of the Rothschild family, the BIS, and the Elders of Zion sent a representative last week to Japan to negotiate surrender with the White Dragon Society (WDS).  The negotiator (whom we will call the BIS man) said the banking families were worried about…


SUPPORT JULIAN ASSANGESUPPORT JULIAN ASSANGE
By the kind courtesy of Benjamin Fulford/White Dragon Society, the remainder of this article is available to readers on next Thursday.

Translations will be posted immediately upon arrival.

Friday, September 21, 2018

FRANÇAIS -- BENJAMIN FULFORD: 17:09:2018

Selon le MI6 le règne de la cabale pourrait prendre fin dans les trois mois

le 17 septembre 2018
Il est très probable que le règne de la cabale Khazar va s’effondrer au cours des trois prochains mois, et des structures de pouvoir alternatives devront être mises en place dans les temps impartis, selon des sources du service de renseignement Britannique MI6. L’élément déclencheur serait les arrestations des hauts dirigeants de la cabale aux Etats-Unis qui devraient commencer en octobre, affirment les sources.
Des sources du Pentagone, de leur côté, ont déclaré que : « La Cabale est devenue sourde et aveugle pendant plus de deux semaines, donc d’importants évènements devraient se produire après la confirmation de Brett Kavanaugh au poste de magistrat du siège à la Cour Suprême ».
« Il est prévu que la confirmation de Kavanaugh soit annoncée après Yom Kippour le 20 septembre et que le même jour, le Président des Etats-Unis Donald Trump envoie des textos sur tous les téléphones portables pour atteindre encore plus de gens que par Twitter ». En outre, les sources affirment que la FEMA (Sécurité civile Américaine) va également tester le système de télédiffusion d’urgence sur toutes les télévisions, afin que, en combinaison avec les alertes par textos, « Trump puisse diffuser des informations véritables en temps réel et révéler des vérités explosives ».
La nature exacte de ce qui sera révélé au peuple Américain par le système de télédiffusion d’urgence n’est pas encore clair. Cependant, la semaine dernière des représentants des gnomes bancaires Suisses à Zurich, du FSB Russe, du MI6, de la famille royale Japonaise et d’une société secrète Asiatique, ont tous contacté la Société du Dragon Blanc (WDS). Le fait que ces sources, dont beaucoup avaient rompu tout contact depuis l’attentat terroriste nucléaire et le tsunami de Fukushima du 11 mars 2011, resurgissent soudainement est une indication évidente que quelque chose d’important va arriver.
Des sources de la CIA en liaison avec les bases secrètes en Antarctique affirment que le regain d’activité soudain de la communauté du renseignement était lié à la fermeture de sept observatoires solaires la semaine dernière. En particulier, les sources déclarent que :
« L’Observatoire solaire de Sunspot au Nouveau-Mexique a « observé » le soleil depuis l’incident de Roswell. Ils font partie d’un groupe spécial … déconnecté du réseau et connu sous le label « Les Veilleurs ». Il existe plusieurs observatoires spéciaux stratégiquement répartis autour de la planète.
« Leurs archives de données sont remplies de photographies et d’enregistrements vidéo de vaisseaux des Wingmaker provenant du soleil, ainsi que des vaisseaux mères de la Fédération Galactique arrivant dans la cadre du Mandat d’Observation et d’Assistance à l’Humanité.

« L’Etat Secret de la Cabale se retrouve dos au mur. Ils essaient de s’accrocher au moindre fétu de paille en ce moment. Ils sont arrivés et se sont emparés de tout par la peur et dans la panique. Des ordres stricts de secret (non divulgation) ont été exigés.
« Nous ne savons pas quel sera le dernier acte de la pièce. Cela pourrait se retourner contre eux et servir de principal prétexte à l’Evènement de Divulgation ».
La source nous a envoyé les trois photographies d’observations suivantes qui ont conduit à la fermeture des observatoires. La source du MI6 a affirmé que les observatoires ont été fermés parce qu’ils voulaient conduire un processus plus ordonné de divulgation afin de ne pas provoquer de panique ou de méprise « parmi la population de surface ».TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


MARIA BUTINA

11796379_858167404273027_556830684833804


I'M MARIA, AND I NEED YOUR HELP.

MY STORY


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Q
Subtitles in CA/CH/CR/DE/EN/FI/FR/HE/IT/JP/NL/PL/PT/SH/SP/SV/TR

To get the subtitles please click upon the small dented wheel at the bottom right side of the video and choose your language.


FOX NEWS

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

Followers

Google+ Followers