FREE JULIAN ASSANGE

 

CROATIAN   ENGLISH   GREEK   NEDERLANDS   POLSKI   PORTUGUESE   ROMANIAN  SPANISH  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent

READ MORE

 
 

Saturday, September 29, 2018

FRANÇAIS -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:2018

La Mafia Khazar sous la menace de cours martiales cherche refuge auprès des Chinois

 le 24 septembre 2018


La Mafia Khazar adoratrice de Satan est sous l’emprise de la peur alors que des cours martiales l’attendent. En conséquence, elle propose le monde (comme si elle en était propriétaire) à la Chine en échange de sa protection, selon des sources des Illuminati Gnostiques et des sociétés secrètes Asiatiques. De plus, elle menace de répandre des pandémies, de faire sauter la Caldera de Yellowstone, de déclencher une gigantesque attaque d’impulsions électromagnétiques et de provoquer d’autres incidents en s’efforçant vainement (étant donné que ses tentatives seront neutralisées) d’échapper par le chantage à la justice qui les attend depuis longtemps. Enfin, ils conduisent une campagne de diffamation sauvage insensée et dérisoire pour empêcher la nomination de Brett Kavanaugh au siège de la Cour Suprême.

CASTELLANO -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:2018

24-09-18


La mafia jázara que adora a Satanás está en un frenesí de miedo a medida que avanzan los tribunales militares que les van a juzgar. Como resultado, están ofreciendo el mundo (como si fuera el suyo) a China a cambio de protección, según las fuentes de la Sociedad Secreta Asiática y los Gnósticos Illuminati. Además de esto, amenazan con desencadenar pandemias, hacer explotar la Caldera de Yellowstone, desencadenar un ataque EMP (electromagnético) masivo y causar otros desastres en un esfuerzo fútil (ya que estos intentos serán neutralizados) para chantajear y librarse del alcance de la largamente demorada justicia. Además, están llevando a cabo una campaña de difamación absurda y ampliamente ridiculizada para descarrilar la designación de Brett Kavanaugh ante el Tribunal Supremo.

Fuentes del Pentágono dicen que usaron "la amenaza de la desclasificación del 11 de septiembre, que podría suceder pronto, para obligar a George Bush Jr. a respaldar públicamente a Kavanaugh, cuya confirmación daría paso a los tribunales militares". Recuerde, Kavanaugh dijo durante sus audiencias de confirmación que Estados Unidos ha  estado bajo ley marcial desde poco después del 11 de septiembre y como resultado, los tribunales militares podrían intentar, e incluso condenar a muerte, a civiles culpables de traición.

Wednesday, September 26, 2018

CHINESE -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:2018


Khazarian mafia seeks Chinese protection as military tribunals loom
随着军事法庭的临近,可萨黑手党寻求中国的保护

The satan-worshipping Khazarian mafia is in a frenzy of fear as military tribunals loom.  As a result, they are offering the world (as if it were theirs to give) to China in exchange for protection, according to Gnostic Illuminati and Asian secret society sources.  In addition to this, they are threatening to unleash pandemics, blow up the Yellowstone Caldera, set off a massive EMP attack, and cause other mayhem in a futile effort (as these attempts will be neutralized) to blackmail themselves out of the reach of long-delayed justice.  Also, they are carrying out a foolish and widely derided smear campaign to derail the appointment of Brett Kavanaugh to the Supreme Court.
当军事法庭迫在眉睫,撒旦崇拜的可萨黑手党正处于恐惧的狂乱之中。据诺斯底光明会和亚洲秘密社团的消息来源说,结果就是可萨黑手党正在把世界的主宰权交给中国来换取中国为他们提供保护(好像世界属于他们的)。除此之外,他们还威胁要引发大规模传染病、黄石火山口发动大规模的EMP攻击并造成其他的破坏,通过敲诈勒索来使他们自己远离迟到的正义但这些都是徒劳无功(因为这些企图将被抵消)。同样,他们正在进行愚蠢和广泛嘲笑的诽谤运动,破坏布雷特·卡瓦诺任命最高法院大法官

Pentagon sources say they used the threat of 9/11 declassification, which may soon happen, to force George Bush Jr. to publicly back Kavanaugh, whose confirmation would unleash military tribunals.  Remember, Kavanaugh said during his confirmation hearings that the U.S. has been under martial law since shortly after 9/11 and as a result, military tribunals could try, and even sentence to death, civilians guilty of treason.
五角大楼的消息来源说,他们已经威胁很快会解密9.11的机密文件,来迫使小布什公开支持布雷特·卡瓦诺为最高法院大法官,布雷特·卡瓦诺的就职将启动军事法庭。请记住,布雷特·卡瓦诺曾经在他的就职听证会上说过,自从911事件后不久,美国就已经处在戒严法之下,并且结果就是,军事法庭可以审判那些犯有叛国罪的平民,甚至判处死刑。

NEDERLANDS -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:201824 september 2018
  Benjamin Fulford  


Er is een erg reële kans dat de Khazariaanse cabal overheersing na de volgende drie maanden zal instorten en alternatieve machtsstructuren moeten daarom op tijd voorbereid worden, volgens Britse MI6 geheime dienst bronnen. De trigger hiervoor wordt verwacht de arrestaties te zijn van senior cabbalisten in de V.S. beginnend in oktober, zeggen de bronnen.
Pentagon bronnen zeggen op hun beurt dat “De cabal doof en blind geweest is tijdens meer dan twee weken, dus grootste dingen zouden moeten gebeuren na de officiële aanstelling van Brett Kavanaugh in het Hoger Gerechtshof.
“Kavanaugh staat op het punt aangesteld te worden na Yom Kippur op 20 september, op dezelfde dag stuurt de V.S. President Donald Trump misschien teksten naar alle mobiele telefoons om zo nog meer mensen te bereiken als via Twitter.” Verder zeggen de bronnen dat FEMA ook het nood uitzend systeem zal testen op alle televisies dus dit zal, wanneer dit gecombineerd gaat met draadloze tekst waarschuwingen “Trump in staat stellen om werkelijk nieuws te verspreiden in werkelijke tijd en om waarheid bommen te laten vallen.”
De juiste aard van wat er verteld gaat worden aan het Amerikaanse volk via het nood uitzend systeem is nog niet duidelijk. Echter, vorige week namen vertegenwoordigers van de Zwitserse banken gnomes (kabouters) in Zurich, de Russische FSB, MI6, de Japanse Koninklijke familie en een Aziatische geheim genootschap allemaal contact op met de White Dragon Society (WDS). Het feit dat deze bronnen, waarvan velen gestopt waren met het hebben van contact sinds 11 maart 2011, Fukushima nucleaire en tsunami terroristische aanval, plotseling naar voren kwamen is een duidelijke indicatie dat er iets groots op het punt staat te gebeuren.
CIA bronnen verbonden aan de geheime basis in Antarctica zeggen dat de plotselinge golf van activiteit in de geheime diensten gemeenschap gerelateerd was aan de plotselinge sluiting vorige week van zeven solar observatiecentra. De bronnen zeggen vooral:
“Het Solar Observatiecentrum in Sunspot, New Mexico heeft de zon ‘geobserveerd’ sinds het Roswell incident. Ze behoren tot een speciale buiten het netwerk groep bekend als “De Watchers (De Wakers).” Er zijn verschillende van deze speciale observatiecentra strategisch geplaatst op de hele planeet.
“Ze hebben dossiers vol met foto en video opnames van de Wingmaker schepen die door de zon komen, en ook van de grote schepen die doorkomen als onderdeel van het mandaat van het observeren en assisteren van de mensheid door de Galactische Federatie
“De Cabal Deep State staat met zijn rug tegen de muur. Ze grijpen elke strohalm aan. Ze gingen naar binnen en grepen alles uit angst en paniek. Orders om de mond te snoeren zijn uitgegeven.
“We weten nog niets over het eindspel. Dit keert zich misschien tegen hen en wordt gebruikt als de voornaamste actie van het Disclosure Event (De Onthullingsgebeurtenis).”
De bron stuurde de volgende drie foto’s van de observaties die leidden naar het stoppen van de observaties.
  
De MI6 bron zei dat de observatiecentra werden gesloten omdat ze een ordelijker onthullingsproces wilden uitvoeren met de bedoeling om geen paniek of misverstanden te veroorzaken “onder de oppervlakte bevolking.”

RUSSIAN -- Бен Фулфорд 24 сентября 2018 года

Бен Фулфорд 24 сентября 2018 года - Хазарская мафия ищет защиты у Китая по мере приближения военных трибуналов

Поклоняющаяся Сатане хазарская мафия находится в безумном страхе перед надвигающимися военными трибуналами. В результате, они предлагают мир (как будто именно они могут его дать) Китаю в обмен на защитукак сообщают источники гностических иллюминатов и азиатских тайных обществ. В дополнение к этому, они угрожают развязать пандемии, взорвать Йеллоустонскую кальдеруначать массовую атаку с применением оружия электромагнитных импульсов и вызвать иные беспорядки в тщетных усилиях (поскольку эти попытки будут нейтрализованы), для шантажа, дабы остаться в не досягаемости от долго откладываемого правосудия. Кроме того, они проводят идиотскую и широко высмеиваемую клеветническую кампанию, чтобы сорвать назначение Бретта Кавано главой Верховного Суда.

Tuesday, September 25, 2018

BRASILEIRO -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:2018A máfia khazariana adoradora de Satanás está num frenesi de temor, na medida em que os tribunais militares se aproximam. Como resultado, está oferecendo ao mundo (como se fosse dela), a China em troca de proteção, de acordo com fontes gnósticas Illuminati e sociedades secretas asiáticas. Além disso, está ameaçando desencadear pandemias, explodir a Caldeira de Yellowstone, desencadear um ataque maciço de PEM (Pulso Eletromagnético) e causar outros caos, num esforço fútil (uma vez que essas tentativas serão neutralizadas) numa tentativa de chantagem para escapar do alcance das longas garras de uma Justiça atrasada. Além disso, está realizando uma tola e amplamente ridicularizada campanha de difamação para impedir a nomeação de Brett Kavanaugh para a Suprema Corte dos EUA.
Fontes do Pentágono dizem que usaram "a ameaça de desclassificação do 11 de Setembro, que pode acontecer em breve, para forçar George Bush Jr. a apoiar publicamente Kavanaugh, cuja confirmação desencadearia a instalação dos tribunais militares". Lembrando que Kavanaugh disse durante suas audiências de confirmação, que os EUA estiveram sob lei marcial, desde pouco depois do 11 de Setembro e, como resultado, os tribunais militares podiam julgar e até condenar à morte civis culpados de traição.
Além disso, dizem as fontes que, “por causa da interferência nas eleições de 2016 pela máfia judaica, que apoiou Hillary Clinton, Trump pode usar a alavancagem de desclassificação do FISA, para forçar o Reino Unido e a Austrália a expulsar Sionistas e cidadãos israelenses em posições de influência” nos EUA.

CROATIAN -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:2018
24. rujna 2018.Kazarska mafija, štovatelji Sotone, u bijesnom je strahu od vojnih tribunala. Kao rezultat, oni nude svijet (kao da je njihov da ga mogu dati) Kini u zamjenu za zaštitu, prema gnostičkim iluminatima i izvorima azijskih tajnih društava. Uz to, oni prijete da će osloboditi pandemije, dići u zrak Yellowstone Calderu, započeti masivni EMP napad i izazvati još jedan pokolj u neuspjelom pokušaju (jer će ti pokušaji biti neutralizirani) kako bi se ucjenjivali izvan dosega dugo-odgađane pravde. Isto tako, oni provode glupu i široko ismijavanu kampanju da ometu imenovanje Bretta Kavanaugha na Vrhovnom sudu.

Izvori iz Pentagona kažu da su koristili "prijetnju 9/11deklasifikacije, što bi se moglo uskoro dogoditi, da prisile Georgea Busha mlađeg da javno podupre Kavanaugha, čija će potvrda osloboditi vojne tribunale." Zapamtite, Kavanaugh je tijekom svojih rasprava potvrđivanja rekao da je SAD bio pod opsadnim stanjem nedugo nakon 11. rujna i kao rezultat toga, vojni sudovi mogli bi pokušati, pa čak i osuditi na smrt, civile koji su krivi za izdaju.

Osim toga, izvori kažu da "zbog uplitanja u američke izbore 2016. godine od strane židovske mafije, koja je podržavala Hillary Clinton, Trump može koristiti moć FISA deklasifikacije da prisili Veliku Britaniju i Australiju da očiste cioniste i izraelske dvojne državljane s utjecajnih položaja."

DEUTSCH -- BENJAMIN FULFORD: 24:09:2018


24. September 2018
Die satananbetende khazarische Mafia ist in einer Wahnsinnsangst, da Militärtribunale drohen. Als ein Ergebnis dessen bieten sie die Welt (als ob es ihre wäre, die sie hergeben könnten) China an im Tausch gegen Schutz, laut Quellen der gnostischen Illuminaten und asiatischer Geheimgesellschaften. Zusätzlich drohen sie, Pandemien auszulösen, den Yellowstone-Krater hochgehen zu lassen, einen massiven EMP-Angriff stattfinden zu lassen und anderes Chaos zu verursachen in dem vergeblichen Bemühen (da diese Versuche neutralisiert werden), sich außer Reichweite der lange verzögerten Justiz zu erpressen. Ebenso führen sie eine dumme und weit hergeholte Schmierenkampagne durch, um die Berufung von Brett Kabanaugh an den Obersten Gerichtshof scheitern zu lassen.
Pentagon-Quellen sagen, sie würden „die Drohung der 11.-September-Freigabe [benutzen], um George Bush Jr. zu zwingen, öffentlich Kavanaugh zu unterstützen, dessen Bestätigung Militärtribunale auslösen würde.“ Erinnern Sie sich: Kavanaugh sagte während seiner Berufungsanhörungen, dass die USA seit kurz nach dem 11. September unter Kriegsrecht stehen und als Ergebnis dessen Militärtribunale Zivilisten, die sich des Verrats schuldig gemacht haben, vor Gericht stellen und sogar zum Tode verurteilen könnten.
Zusätzlich sagen die Quellen: „Wegen der Einmischung in die US-Wahlen 2016 durch die jüdische Mafia, die Hillary Clinton unterstützt hat, könnte Trump den Hebel der FISA-Veröffentlichung benutzen, um das Vereinte Königreich und Australien zu zwingen, Zionisten und Israeli mit doppelter Staatsbürgerschaft aus einflussreichen Positionen zu eliminieren.“

Monday, September 24, 2018

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 17:09:2018

 17:09:2018

Istnieje bardzo realna szansa, że rządy chazarskiej kabały runą w ciągu najbliższych trzech miesięcy a alternatywne struktury władzy muszą zostać przygotowane na czas, zgodnie z informacjami brytyjskich służb wywiadowczych MI6. W październiku spodziewane są aresztowania wyższych rangą kabalistów w USA, mówią źródła.
Źródła Pentagonu ze swojej strony powiedziały: “Kabał był głuchy i ślepy przez ponad dwa tygodnie, więc wielkie rzeczy powinny się zdarzyć po zaprzysiężeniu do Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugha“.
“Kavanaugh jest gotów na zatwierdzenie po Yom Kippur 20 września i tego samego dnia prezydent USA Donald Trump może wysłać SMS-y do wszystkich telefonów komórkowych, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby osób niż Twitter.” Ponadto, źródła podają, że FEMA przetestuje także system przekazu dla sytuacji nadzwyczajnych na wszystkich telewizorach, więc to w połączeniu z bezprzewodowymi alarmami tekstowymi, “pozwoli Trumpowi rozpowszechniać prawdziwe wiadomości w czasie rzeczywistym i rzucać bomby prawdy“.

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 10:09:2018

KNUCIE GROŹBY PANDEMII PODCZAS GDY KABAŁA STOI PRZED WIZJĄ ŚMIERCI


Nadchodzi groźba pandemii podczas gdy samoloty w wielu krajach, które są zgłoszone jako “zakażone“, lądują i poddają się kwarantannie. Jednak źródła DIA (Defense Intelligence Agency) twierdzą, że wszystkie incydenty wyglądają na fałszywe i angażują aktorów kryzysowych.
Groźba pandemii pojawia się podczas gdy egzekucja amerykańskiego senatora Johna McCaina wysyła fale uderzeniowe przez szeregi mafii chazarskiej, które teraz aktywują wszystkie swoje siły w desperackim posunięciu by ratować samych siebie. Tak więc ta  groźba pandemii może być czymś w stylu uczniaka, który grozi swojej szkole podłożeniem bomby aby uniknąć egzaminu, który mu się nie powiedzie.
Jednakże jest również możliwe, że amerykański wojskowo-przemysłowy establishment może przygotowywać pandemię jako przykrywkę, aby zatrzymać loty wszystkich linii lotniczych na całym świecie, aby zapobiec ucieczce mafii chazarskiej, podczas gdy zaczęto podejmować działania wobec ponad 51 000 zamkniętych aktów oskarżenia.
W każdym razie poniższe linki są jedynie częściowym wskaźnikiem skali planowanej “pandemii“.

 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers