Tuesday, October 31, 2017

РУССКИЙ -- Бен Фулфорд 30 октября 2017 года Бен Фулфорд 30 октября 2017 года - Не слишком ли напуган Дональд Трамп, чтобы назвать Джорджа Буша старшего и масонов ложи Пи-2, как убийц Кеннеди?


Президент корпорации США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что высвободит   все записи, связанные с убийством президента Джона Ф. Кеннеди, кроме имен и адресов одного упомянутого человека, который до сих пор жив". Другими словами, кажется, что он слишком напуган, чтобы упомянуть о причастности Джорджа Буша (Шерфа, Печче) - старшего и Ватиканской масонской лоджии Пи-2 фашистской фракции Нового мирового порядка. Однако представители Пентагона говорят, что  “Трамп давит на ЦРУ, Моссад, ФБР и Бушескую кабалу высвободить ВСЕ файлы КЕННЕДИ, поскольку [тогда премьер-министр Израиля] Бен-Гурион хотел смерти Кеннеди, и те же самые преступники также сделали 9/11.

Это люди, которые стремятся создать мировое фашистское правительство, контролируемое членами европейских королевских семей, которые утверждают о происхождении от Цезаря и от царя Давида, как показало криминалистическое расследование в течение многих лет.  Это расследование, включая встречи со многими членами этой семейной группы, привело нас к выводу, что это и есть  настоящие старейшины Сиона".

Благодаря признаниям Бенджамина Фридмана http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm
и другим, Джон Ф. Кеннеди узнал о заговоре для начала Третьей мировой войны, стирании 90% человечества и превращении остальных в рабов.  Сионистам почти удалось добиться этого, едва не начав тотальную ядерную войну во время кубинского ракетного кризиса.  Именно поэтому Кеннеди решил отобрать у них главный источник их власти возможность создавать деньги из воздуха.
Джордж Буш - старший (чьи настоящие корни восходят через Шерфа и Пирса к римской аристократической фамилии Печче) и сионисты убили Кеннеди, чтобы предотвратить национализацию Совета Федерального Резерва.

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 30:10:2017


Czy Donald Trump boi się wskazać morderców Kennedyego  George Bush senior, loża masońska P2?

 30 października 2017
Prezydent Korporacji USA Donald Trump w ubiegłym tygodniu zapowiedział opublikowanie wszystkich dokumentów związanych z zamordowaniem prezydenta J.F. Kennedy’ego – „z pominięciem nazwisk i adresów zawartych w tych dokumentach osób żyjących. Innymi słowy, Trump zbyt się boi aby wspomnieć o udziale Georga Busha Seniora /Scherf, Pece/ i watykańskiej loży masońskiej P2, będącej frakcją Nowego Porządku Światowego. Natomiast urzędnicy Pentagonu twierdzą, że Trump zmusił CIA, Mossad, FBI i kabałę Busha do ujawnienia wszystkich dokumentów dotyczących JFK, ponieważ Ben Gurion „ówczesny premier Izraela/ chciał mieć JFK martwego, a ci sami sprawcy są odpowiedzialni za 9/11. Ludzie ci zamierzają stworzyć światowy rząd faszystowski pod kontrolą członków europejskich rodzin królewskich uważających, że pochodzą od rzymskich cesarz i króla Dawida jak wynika z badań genetycznych odnoszących się do długiego okresu. Badania te, jak również spotkania z wieloma członkami tych rodzin, doprowadziły nas do wniosku, że stanowią oni prawdziwą starszyznę Syjonu.
Dzięki świadectwu Benjamina Freedmana

i innych, John F. Kennedy uświadomił sobie istnienie spisku mającego na celu wywołanie 3 wojny światowej, zlikwidowanie 90% ludzkości i zamianę pozostałych mieszkańców Ziemi w niewolników. Syjoniści byli bardzo bliscy osięgnięcia tego celu, stawiając świat na krawędzi globalnej wojny atomowej podczas rakietowego kryzysu kubańskiego. Dlatego Kennedy postanowił pozbawić ich głównego źródła władzy zdolności tworzenia pieniędzy z niczego.
George Bush Senior /którego prawdziwe nazwisko wywodzi się poprzez Sherf i Pearce od rzymskiej arystokracji Pecce/ wraz z syjonistami zlecili zamordowanie Kennedy’ego aby zapobiec nacjonalizacji Zarządu Rezerwy Federalnej. Ludzie ci do dnia dzisiejszego kontrolują druk dolarów USA, Euro i japońskiego jena z niczego. Obecnie, ich głównym instrumentem władzy w USA jest nadal Zarząd Rezerwy Federalnej należący do syjonistów Busha/Clintona/Rockefellera w tym są zgodni badacze prawdy.

Monday, October 30, 2017

ITALIANO -- BENJAMIN FULFORD: 30:10:2017


Anche Donald Trump ha paura di nominare,  George Bush Sr. e la Loggia P2 , gli assassini di Kennedy?

30:10:2017


Il presidente della USA Corporation, Donald Trump, ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe rilasciato tutti i documenti relativi all'assassinio del presidente John F. Kennedy, "oltre ai nomi e gli indirizzi di qualsiasi persona menzionata che sia ancora in vita". In altre parole, sembra che vi sia grande paura a parlare del coinvolgimento di George Bush Sr.(Scherf, Pecce)  e la Loggia  P2  del Vaticano la fazione fascista  del Nuovo Ordine Mondiale.

I funzionari del Pentagono, però, dicono: "Trump ha ingannato la CIA, Mossad, l'FBI e la cabala dei Bush per liberare tutti i file su JFK, dal momento che [il primo ministro israeliano] Ben Gurion ha voluto JFK morto e gli stessi assassini hanno attuato anche l'11/11 ".

Queste sono le persone che mirano a creare un governo fascista mondiale controllato da membri delle famiglie reali europee che pretendono discendere dai Cesari e da re David, come rivelato dalla ricerca forense in un periodo di molti anni. Questa ricerca, include gli incontri con molti membri di questo gruppo di famiglie, e ci ha portati alla conclusione che questi sono i veri "anziani di Sion".

Grazie alle confessioni di Benjamin Freedman ...
http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm


e altri, John F. Kennedy è venuto a conoscenza di una trama per dar inizio alla III guerra mondiale, eliminare il 90% dell'umanità e trasformare il resto in schiavi. I sionisti sono quasi riusciti  a compiere questo obiettivo attivando una guerra nucleare totale durante la crisi missilistica cubana. Ecco perché Kennedy ha deciso di togliere la loro principale fonte di potere: la capacità di creare moneta dal nulla.

CROATIAN -- BENJAMIN FULFORD: 30:10:2017
30. listopada 2017.

Autor: Benjamin Fulford


Predsjednik korporacije Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je prošlog tjedna da će objaviti sve zapise vezane za atentat na predsjednika Johna F. Kennedyja osim imena i adresa bilo koje spomenute osobe koja je još uvijek živa. Drugim riječima, čini se da je i on previše prestrašen da bi spomenuo sudjelovanje Georga Busha (Scherf, Pecce) starijeg i Vatikansku P2
 Masonsku ložu fašističke frakcije Novog svjetskog poretka.

Međutim, dužnosnici Pentagona kažu: "Trump je pritisnuo CIA-u, Mossad, FBI i Bushovu kabalu da oslobode sve dosjee JFK-a, budući da je tada [tadašnji izraelski premijer] Ben Gurion želio JFK-a mrtvog, a isti počinitelji zločina također su izveli 9/11.

To su ljudi koji imaju za cilj stvaranje svjetske fašističke vlade pod kontrolom članova europskih kraljevskih obitelji koji tvrde da potiču od careva i kralja Davida, što je otkriveno forenzičkim istraživanjima tijekom razdoblja od mnogo godina. Ovo istraživanje, uključujući sastanke s mnogim članovima ove obiteljske skupine, dovelo nas je do zaključka da su to prave "starješine Siona".

Zahvaljujući priznanjima Benjamina Freedmana

i drugih, John F. Kennedy postao je svjestan zavjere za početak trećeg svjetskog rata, da se uništi 90% čovječanstva, a ostatak pretvori u robove. Cionisti su gotovo uspjeli u ostvarenju ovoga pokretanjem nuklearnog rata tijekom kubanske raketne krize. Zato je Kennedy odlučio ukloniti njihov glavni izvor moći - sposobnost stvaranja novca iz ničega.

DEUTSCH -- BENJAMIN FULFORD: 30:10:2017


Ist Donald Trump zu eingeschüchtert, um George Bush Sr. und die P2-Freimaurer als Kennedy-Attentäter zu nennen?


30. Oktober 2017
US-Unternehmenspräsident Donald Trump hat letzte Woche angekündigt, er würde alle Aufzeichnungen, die mit dem Attentat auf Präsident John. F. Kennedy zusammenhängen, freigeben, “außer den Namen und Adressen von erwähnten Personen, die noch leben.” Mit anderen Worten, es scheint, er ist zu eingeschüchtert, um die Verwicklung von George Bush (Scherf, Pecce) Sr. und der Vatikan-P2-Freimauererloge der faschistischen Neuen Weltordnung zu erwähnen.
Offizielle des Pentagon sagen jedoch, “Trump hat der CIA, dem Mossad, dem FBI und der Bush-Kabale Muskeln gezeigt, ALLE JFK-Akten freizugeben, da [der damalige israelische Premierminister] Ben Gurion JFK tot wünschte, und dieselben Täter auch den 11. September begangen haben.”
Dieses sind die Leute, die darauf zielen, eine faschistische Weltregierung zu schaffen, kontrolliert von Mitgliedern europäischer königlicher Familien, die behaupten, von den Cäsaren und von König David abzustammen, wie forensische Forschung über einen Zeitraum von vielen Jahren enthüllt hätten. Diese Forschung, inklusive Treffen mit vielen Mitgliedern dieser Familiengruppe, hat uns zu dem Schluss geführt, dass das die wahren “Weisen von Zion” sind.
Dank den Eingeständnissen von Benjamin Freedman…
http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm
und anderen wurde John F. Kennedy auf einen Plan aufmerksam, den dritten Weltkrieg zu beginnen, der 90% der Menschheit auslöschen und den Rest in Sklaven verwandeln sollte. Die Zionisten waren damit fast erfolgreich, durch die Auslösung einen vernichtenden Atomkrieg während der kubanischen Raketenkrise. Darum entschied Kennedy, ihnen ihre Haupt-Machtquelle zu nehmen – die Möglichkeit, Geld aus Luft zu schaffen.

ENGLISH -- BENJAMIN FULFORD: 30:10:2017Is Donald Trump too scared to name George Bush Sr. and P2 Freemasons as Kennedy assassins?

October 30, 2017
U.S. Corporation President Donald Trump last week announced he would release all records related to the assassination of President John F. Kennedy, “other than the names and addresses of any mentioned person who is still living.”  In other words, it appears he is too scared to mention the involvement of George Bush (Scherf, Pecce) Sr. and the Vatican P2 Freemason lodge fascist New World Order faction.
Pentagon officials, however, say, “Trump muscled the CIA, Mossad, the FBI, and the Bush cabal to release ALL JFK files, since [then Israeli Prime Minister] Ben Gurion wanted JFK dead, and the same perps also did 9/11.”
These are the people who aim to create a world fascist government controlled by members of European royal families who claim descent from the Caesars and from King David, as revealed by forensic research over a period of many years.  This research, including meetings with many members of this family group, has led us to the conclusion that these are the real “elders of Zion.”
Thanks to the confessions of Benjamin Freedman…
http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm
and others, John F. Kennedy became aware of a plot to start World War III, wipe out 90% of humanity, and turn the rest into slaves.  The Zionists very nearly succeeded in accomplishing this by triggering all-out nuclear war during the Cuban missile crisis.  That is why Kennedy decided to take away their main source of power—the ability to create money out of thin air.
George Bush Sr. (whose real family name goes back through Sherf and Pearce to the Roman aristocratic Pecce name) and the Zionists had Kennedy assassinated in order to prevent the nationalization of the Federal Reserve Board.
These people are still in control of the creation of U.S. dollars, Euros, and Japanese yen out of thin air.  Their main instrument of power in the U.S. these days is still the Bush/Clinton/Rockefeller Zionist Federal Reserve Board, truth researchers agree.
A very interesting example of how these gangsters distribute their fiat money can be seen in the article at the link below that shows how the rise in Amazon share prices matches the rise in central bank money printing and moves in the opposite direction of actual Amazon results.  There can be little doubt that Jeff Bezos is now “the world’s richest man,” because he has been selected as a premier distributor of fiat money.
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-27/amazon
Forensic research has shown that most (if not all) major listed corporations are controlled, via hedge funds like Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity, etc., by this family group, known now to many as the Khazarian mafia.
In Japan, this writer has identified the quislings used by the Khazarian mafia, thanks to testimony by assassins formerly in their employ here.  These people are now vanishing one by one as their former hitmen turn on them, the assassins say.
The quisling politician Seiji Maehara played a key role in the recent theft of the Japanese election by Khazarian mobsters led by Rothschild agent Michael Greenberg and Barbara Bush cousin Richard Armitage.  Maehara is the son of the North Korean agent Son Tae Chuk, also known as Daisaku Ikeda.  Ikeda for years was the absolute ruler of the Soka Gakkai Buddhist lay group and controller of the Komeito political party, whose duped members are crucial to maintaining Khazarian control of Japan.  Ikeda has been in a vegetative state (probably dead) for several years, so Maehara is effectively in charge now, even though he ostensibly belongs to a different political grouping.  White Dragon Society (WDS) sources in Japan say Maehara regularly walks into the U.S. embassy in Tokyo and is never asked to show any ID.
The Khazarians stole the Japanese election because the Party of Hope led by Koike Yuriko was planning to nationalize the Bank of Japan, say sources close to the Japanese emperor.
With U.S. President Donald Trump scheduled to visit Japan November 5-7, the Center for Strategic and International Studies (CSIS, the employer of Greenberg and Armitage) had big meetings this past weekend in Tokyo to discuss what agenda they were going to present to Trump.
Prior to this gathering, the CSIS sent a top agent to meet with a representative of the White Dragon Society.  At this meeting, the CSIS official, who personally does not approve of Armitage, said that he was sent by Philippine President Rodrigo Duterte to…
investigate the mysterious Dr. Michael Van de Meer, a.k.a. Dr. Michael Meiring, who had both his legs blown off by a bomb in Davao, Philippines when Duterte was mayor there.  The official was told Van de Meer believed the bomb was set by Duterte, whom he believed was working for George Bush Sr.  The CSIS official replied by saying Duterte denied any involvement in setting off the bomb.
When asked what Van de Meer was doing in the Philippines, it was explained that he was looking for gold.  Van de Meer was representing what he called “the family” and needed gold in order to stave off their bankruptcy.  The “family” he was referring to was none other than the people claiming descent from King David—i.e., the Khazarian mob.
To understand the dire situation the Khazarian mob is now facing, take a look at the chart of world debt in the link below.
http://www.zerohedge.com/news/2017-10-28/visualizing-63-trillion-world-debt
What this shows is that the Khazarian mob-controlled G7 nations account for 64% of the world’s debt.  Japan and the United States Corporation alone owe 51% of the world’s debt.  The mostly Asian creditors to the Khazarian nations are demanding payment in gold, something the Khazarians have run out of.
The Khazarians bought time in 2001 by blowing up the World Trade Center and invading Iraq in order to steal oil to use to pay off their debts.
This time the hysterical Khazarian Zionists are trying desperately to get out of their payment obligations by staging an Armageddon event using North Korea, which is why stealing the Japanese election was so important to them.
That is why it is crucial that Donald Trump not be duped by a fake Khazarian “North Korean threat” story when he comes to Asia next week.  Donald Trump has already been fooled by the story of “North Korean kidnap victims.”  For example, the Khazarian mob is putting out a story that the 13-year-old Megumi Yokota was kidnapped by North Korea, and they regularly trot out her parents on TV to shed tears about their “missing daughter.”  In fact, Megumi became the mother of North Korean dictator Kim Jong Un and her parents have regular secret meetings with her and their grandson Kim Jong Un in Moscow and Ulan Bator, Mongolia, according to Japanese military intelligence, members of the Rothschild family, and others.
The Japanese puppet regime, as soon as they stole the election, obediently began screaming about the “North Korean threat,” as ordered by their Khazarian slave masters.  The Yamaguchi-gumi assassin “Mr. K” told this writer last week that his predictions of a natural disaster in Japan around election time were based on Khazarian threats to unleash earthquake weapons in order to ensure Japanese obedience to their rule.  It was pointed out to Mr. K that earthquake weapons are not a one-way street and that a sudden swarm of earthquakes at La Palma, one of the Canary Islands in the Atlantic, threatened a 100-meter tsunami against the U.S. East Coast and Southern Europe last week.  That was the real reason why the Khazarians backed off on using their earthquake weapon, he was told.
http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/canary-islands-volcano-eruption-tsunami-warning-cumbre-vieja-tenerife-a8018776.html
As long as the situation in North Korea is kept under control, this time the world has a very real chance of bankrupting these Khazarian criminals once and for all.  In a hint that may happen, a WDS source in Canada notes that, “In the next eight days, Canada, Europe, Japan, America, and the UK will all host central bank meetings.  Something is up for sure.”  This something could be an end to fiat banking, which is inevitable.  As to exactly when that happens, though, we shall see.
In any case, Khazarian mob control of the Middle East and thus of the petrodollar is crumbling.  In Iraq, Mossad asset Massoud Barzani “was removed from power as the Kurdish people turn against him for serving Israel,” Pentagon sources note.  Russia has now taken control of the Kurdish pipeline to the Mediterranean and may cut off oil to Israel, the sources add.
Khazarian slave state Saudi Arabia is now trying desperately to show a moderate face and seek investors as its oil-money power continues to wane.  But until the Saudis learn to actually work and not rely on foreign servants, they are not going to find much interest in their plans.
In the U.S., too, the purge of Khazarians continues to unfold.  This was seen last week as Donald Trump and Steven Bannon tightened their grip on the Republican Party with the exodus of anti-Trumper senators Bob Corker, Jeff Flake, and Luther Strange, who were backed by U.S. Senate Majority Leader Mitch McConnell and the GOP establishment.
Also, the purge of Khazarian corporate media continued last week with the firing of Mark Halperin from NBC’s Washington Bureau on charges of sexual harassment.  There will be a lot more of that going on as Hollywood and the corporate media conglomerates are taken out of Khazarian control, promise Pentagon and agency officials.
Pentagon sources also had the following comment to make on the new government in China:  “[Anti-corruption tsar] Wang Qishan made lots of enemies and may have stepped down from the politburo standing committee so new guy Zhao Leji can crack down on corruption, but he is still Xi’s financial guy and a back channel for Trump because he owns so many USA properties.”
The new Chinese politburo standing committee has two representatives from the Shanghai faction of Jiang Zemin, two from the Guangdong faction of Hu Jintao, and three from the Northern faction of Xi Jinping.  This means at least two of the main power centers must sign off on any major decisions and no single faction can exercise dictatorial control.
This Chinese group will be discussing how to improve world governance, with Russian Orthodox Christian power symbolized by President Putin, and the U.S. nationalist stratocracy (military government) symbolized by Trump.  If the world is lucky, many big and good decisions will be made when Trump visits Asia from November 3-14, 2017.

Source: Antimatrix.org

Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers