CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff

 

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 

That history is being repeated today in a mass grooming of the Western world’s people (especially Americans) in preparation for World War IIIwhich I believe is now imminent. It is evident that War Clouds are gathering. The signs are everywhere, with media coverage and open talk of war in many countries. The RAND Corporation have for years been preparing military scenarios for World War III, and NATO is reported to be currently doing so. Vast movements of NATO troops and equipment are either in preparation or process to surround Russia. The US is surrounding China with military bases including the world's largest in Guam. Both China and Russia are surrounded with nearly 400 US biological weapons labs. Iran is entirely vulnerable from the American military build-up in the Middle East.

READ MORE

   

FREE JULIAN ASSANGE

Friday, November 27, 2020

EN -- LARRY ROMANOFF -- America's Buried History of White Slavery -- November 26, 2020

  

America's Buried History of White Slavery

 

By  Larry Romanoff, November 26, 2020

 

 

Carte-de-Visite Portrait of Redeemed Slave Girl

At the start of the Civil War, Northerners distributed
portraits of redeemed slaves as a fundraiser and as propaganda. Several
different portraits of this girl were distributed, most having the same text:
"Redeemed in Virginia by Catherine S. Lawrence [at right]. Baptized in
Brooklyn, at Plymouth Church, by Henry Ward Beecher, May, 1863. Fannie Virginia
Casseopia Lawrence, a Redeemed SLAVE CHILD, 5 years of age. Entered according
to Act of Congress, in the year 1863, by C.S. Lawrence, in the Clerk's Office of
the district Court of the United States, for the Southern District of New York.
Photograph by Renowden, 65 Fulton Av. Brooklyn." (Photo by Van
Dorn/Library of Congress/Corbis/VCG via Getty Images)

 

 

American history books are totally silent on the matter of these white slaves, mostly of European stock with a great number of Irish, but also English and Scottish, who were kidnapped or otherwise forcibly deported to the US as slave labor. In fact, an examination of available documentation indicates that white slavery in the Americas was a much more extensive operation than was black slavery, and the numbers may be severely under-estimated. Several authors have claimed, and I have seen reports that appear credible, that white slaves in America outnumbered the black. In his book, They Were White and They Were Slaves, Michael Hoffman wrote,

 

"Negro slavery was efficiently established in colonial America because Black slaves were governed, organized and controlled by the structures and organization that were first used to enslave and control Whites. Black slaves were late-comers fitted into a system already developed."

 

Thursday, November 26, 2020

DEUTSCH -- BENJAMIN FULFORD: 23:11:2020

 

Verhaftung von Kabale-Vertreter in Japan wird das Spielgeschehen verändern

23. November 2020

Benjamin Fulford

Während die Vereinigten Staaten durch einen Machtkampf blockiert sind, eröffnet sich eine spielentscheidende Gelegenheit in Japan. Am Donnerstag, den 26. November, wird Dr. Ryuichi Morishita öffentlich für einen Impfstoff werben, der die menschliche DNA verändert, um das wahrscheinlich nicht existierende „Covid 19“-Virus zu heilen. Morishita berichtet an den führenden Vertreter der khazarischen Mafia und früheren Goldman-Sachs-Angestellten David Atkinson. Atkinson scheint zu denken, dass er Japan im Auftrag seiner Rockefeller- und Rothschild-Herren leitet.

FR -- BENJAMIN FULFORD: 23:11:2020

 

L’arrestation d’un agent de la cabale au Japon changera la donne

Benjamin Fulford, 23 novembre 2020

Alors que les Etats-Unis demeurent englués dans un rapport de force, une occasion de changer la donne se présente au Japon. Jeudi 26 novembre, le Dr. Ryuichi Morishita va faire publiquement la promotion d’un vaccin qui altère l’ADN humain pour guérir le virus non-existant du « Covid 19 ». Morishita en réfère à l’agent de la Mafia Khazar et ancien employé de Goldman Sachs, David Atkinson. David Atkinson semble penser qu’il dirige le Japon pour le compte de ses maîtres Rockefeller et Rothschild.

RU -- BENJAMIN FULFORD: 23:11:2020

 

Бенджамин Фулфорд 23 ноября 2020 - Арест агента кабалы в Японии изменит правила игры

  

В то время как в США продолжается ожесточенная борьба за власть, в Японии открывается возможность, которая меняет правила игры. В четверг, 26 ноября, доктор Рюичи Моришита будет публично продвигать вакцину, которая изменяет ДНК человека, чтобы вылечить доказуемо несуществующий вирус “Ковид-19”. Моришита подчиняется старшему агенту хазарской мафии и бывшему сотруднику Goldman Sachs Дэвиду Аткинсону. Аткинсон, похоже, думает, что он управляет Японией от имени своих хозяев Рокфеллера и Ротшильда

POLSKI -- BENJAMIN FULFORD: 23:11:2020

 Aresztowanie agenta kabały w Japonii będzie przełomem

23 listopada 2020, Benjamin Fulford, Stowarzyszenie Białego Smoka


Podczas gdy Stany Zjednoczone pozostają zamknięte w walce o władzę, w Japonii pojawia się szansa na zmianę gry. W czwartek, 26 listopada doktor Ryuichi Morishita będzie publicznie promował szczepionkę, która zmienia ludzkie DNA w celu wyleczenia — jak udowodniono — nieistniejącego wirusa “Covid 19“. Morishita składa sprawozdania do wyższego rangą agenta mafii chazarskiej i byłego pracownika Goldman Sachs, Davida Atkinsona. Atkinson wydaje się myśleć, że rządzi Japonią w imieniu swoich panów Rockefellera i Rothschilda.

Zadzwonimy do armii USA w Bazie Lotniczej Yokota i bazie morskiej Yokosuka z prośbą o wysłanie policji wojskowej w celu aresztowania tego człowieka. Zachęcamy czytelników do tego samego. Numer dla Yokota to 0425-53-6611 dla połączeń lokalnych i 81-425-53-6611 dla połączeń międzynarodowych. Odpowiednie numery dla Yokosuki to 0468-16-1110 lub 81-468-16-1110.


CHINESE -- BENJAMIN FULFORD: 23:11:2020

 

 

Arrest of Cabal Agent in Japan will be a Game-changer

逮捕那些在日本的锡安犹太复国主义阴谋集团特工将改变游戏规则

 

https://benjaminfulford.net/2020/11/23/arrest-of-cabal-agent-in-japan-will-be-a-game-changer/

 

While the U.S. remains locked in a power struggle, a game-changing opportunity is presenting itself in Japan.  On Thursday, November 26th Doctor Ryuichi Morishita will be publicly promoting a vaccine that alters human DNA to cure the provably non-existent “Covid 19” virus.  Morishita reports to senior Khazarian Mafia agent and former Goldman Sachs employee David Atkinson.  Atkinson seems to think he runs Japan on behalf of his Rockefeller and Rothschild masters.

尽管美国仍处于权力斗争的泥潭中,但一个改变游戏规则的机会正在日本出现。1126日,星期四,森下隆一医生将公开推广一种改变人类DNA的疫苗,用于治愈已证实不存在的新冠病毒森下隆一听命于可萨黑手党的高级代理人、前高盛员工大卫·阿特金森。大卫·阿特金森似乎认为他自己是代表洛克菲勒家族和罗斯柴尔德家族等主人来管理日本的。

 

HZ -- BENJAMIN FULFORD: 23:11:2020


Uhićenje kabalinog agenta u Japanu promijenit će igru

 

23.studenog 2020.

 

Benjamin Fulford

 

Iako Sjedinjene Države ostaju blokirane u borbi za vlast, u Japanu se pruža prilika za promjenu igre. U četvrtak, 26. studenog, liječnik Ryuichi Morishita javno će promovirati cjepivo koje mijenja ljudski DNA kako bi izliječilo dokazano nepostojeći virus "Covid 19". Morishita podnosi izvještaj višem agentu kazarske mafije i bivšem zaposleniku Goldman Sachsa Davidu Atkinsonu. Čini se da Atkinson misli da vodi Japan u ime svojih gospodara Rockefellera i Rothschilda.

 

NL -- BENJAMIN FULFORD: 23:11:2020

 

De arrestatie van Cabal agent in Japan zal verandering in de strijd brengen

Benjamin Fulford 

23 november 2020

Terwijl de V.S. geblokkeerd blijft in een gevecht om de macht, doet in Japan een kans zich voor om de strijd te veranderen. Op donderdag 26 november zal Doctor Ryuichi Morishita in het openbaar een vaccin promoten dat menselijk DNA verandert om het aantoonbaar niet-bestaande “Covid 19” virus te bestrijden. Morishita rapporteert aan senior Khazarian Maffia agent en ex Goldman Sachs medewerker David Atkinson. Atkinson schijnt te denken dat hij Japan regeert namens zijn Rockefeller en Rothschild meesters.

Wij zullen het Amerikaanse leger op de Yokota Luchtmachtbasis en de Yokosuka Marinebasis bellen om te vragen de militaire politie in te zetten om deze man te arresteren. Wij verzoeken lezers dringend om hetzelfde te doen. Het nummer voor Yokota is 0425-53-6611 voor lokale gesprekken en 81-425-53-6611 voor internationale gesprekken. De corresponderende nummers voor Yokosuka zijn 0468-16-1110 of 81-468-16-1110.

Monday, November 23, 2020

EN -- BENJAMIN FULFORD: 23:11:2020 -- FULL REPORT

 

Arrest of Cabal Agent in Japan will be a Game-changer


November 2, 2020

 Benjamin Fulford 

While the U.S. remains locked in a power struggle, a game-changing opportunity is presenting itself in Japan.  On Thursday, November 26th Doctor Ryuichi Morishita will be publicly promoting a vaccine that alters human DNA to cure the provably non-existent “Covid 19” virus.  Morishita reports to senior Khazarian Mafia agent and former Goldman Sachs employee David Atkinson.  Atkinson seems to think he runs Japan on behalf of his Rockefeller and Rothschild masters.

We will be calling the U.S. military at the Yokota Air Base and the Yokosuka Naval Base to ask for military police to be deployed to arrest this man.  We urge readers to do the same.  The number for Yokota is 0425-53-6611 for local calls and 81-425-53-6611 for international calls.  The corresponding numbers for Yokosuka are 0468-16-1110 or 81-468-16-1110.

Ask to speak to a base public affairs representative and inform him or her that a war criminal, who is part of a genocidal plot, will be appearing at the Foreign Correspondent’s Club of Japan at 3:00 PM, Japan Standard Time on November 26th.  When you call the base, tell them to go up their chain of command until they reach someone at the Joint Chiefs of Staff who can check the facts and verify that yes indeed, an attempted genocide is under-way and that arresting Morishita will help to find the leaders of this genocidal plot.  A true fact-based legal investigation will of course be required subsequent to his arrest.

This is all provable information.  A trip to any real hospital will reveal the coronavirus is a giant fraud.  For those who still don’t get it, here you can see Dr. Mike Yeadon, former Chief Scientific Adviser for Pfizer acknowledging that “we are basing a government policy, an economic policy, a civil liberties policy, in terms of limiting people to six people in a meeting…all based on, what may well be, completely fake data on this coronavirus.”https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive

For additional confirmation listen to top pathologist Dr. Roger Hodkinson explain reality to government officials in Alberta, Canada in a brilliant 5-minute summary  https://www.bitchute.com/video/hWPjDdXOWkOo/  of why we should not be tested or vaccinated and how the whole thing is a scam. https://www.zerohedge.com/medical/top-pathologist-claims-covid-19-greatest-hoax-ever-perpetrated-unsuspecting-public

So why are they trying to vaccinate us all for something even the CDC publicly admits they cannot prove exists?

If that fails to convince the U.S. military to take action, then they should listen to the testimony of the Red Dragon Family Ambassador, who reports to the people who really control communist China.

The Ambassador, in a one-hour talk with me and the staff of the Goldfish report, was asked why China stopped exporting all items to the U.S. in February and then resumed again in August.  He said they were offered payment by the cabal in real estate, including Australia and New Zealand. https://rumble.com/vbbjln-the-goldfish-report-no.-609-geopolitics-w-the-red-and-white-dragons.html?mref=7vwkz&mc=86oah.

We have also re-confirmed with the Asian secret societies that China was offered a United States of China, including Korea and Japan, in exchange for supporting a Joe Biden-Kamala Harris presidency.

In other words, arresting Morishita and his bosses Heizo Takenaka plus David Atkinson is necessary for the security of U.S. forces in Japan and Korea, not to mention Australia and New Zealand.  Failure to act on this provable, actionable intelligence will lead to court-martial and possible criminal charges.

Now, let us look at what is happening elsewhere in the world.

The U.S. remains deadlocked in a bitter power struggle.  Since the details of this struggle have been reported elsewhere, we will not go into them here.  However, we would like to inform U.S. patriots that Japanese military intelligence estimates the Khazarian Mafia has…

about 1 million members in the U.S.  Their leadership is concentrated at the top management levels of the Fortune 500 companies.  Many of their henchmen meet at Synagogues of Satan disguised as Jewish places of worship.  Concentrate on the people who are on the boards of multiple multi-national corporations in order to decapitate their leadership and cut off their money.

The move to cut off the Khazarian Mafia’s funding worldwide is proceeding smoothly.  As we previously reported, they have already lost control of the SWIFT international inter-bank payments system.  They are also now being deprived of their ability to launder money through stock markets.  This is being reported in the news as “glitches” that are shutting down stock markets in Europe, the far East, and now Australia. https://www.zerohedge.com/markets/first-europe-then-japan-now-australia-hit-unprecedented-full-day-trading-halt-due-software

https://www.nasdaq.com/articles/australias-stock-exchange-to-not-reopen-on-monday-after-data-issue-2020-11-15

There is also a fight by Russian, Turkish, and other forces to prevent the Khazarian Mafia from stealing oil revenue in the Middle East. https://www.veteranstoday.com/2020/11/17/secret-war-massive-secret-us-force-building-isis-in-syria-and-iraq-as-largescale-fighting-breaks-out/

Russian FSB sources say Turkey and Russia have reached some kind of deal.  According to this source, the entire so-called war between Armenia and Azerbaijan supposedly pitting Muslims backed by Turkey against Christians backed by Russia was simply an event staged “to promote a giant arms bazaar.”

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hints at this in a comment reported on Russia’s official Tass News Agency.  https://tass.com/politics/1226403

Clearly these nations are cooperating to fill a vacuum being left in the region as the U.S. winds down its operations in the region.  In the latest, Washington has announced the drawdown of troops to 2,500 in Afghanistan and 2,500 in Iraq by Jan. 15th of next year.

While some details of the Russian/Turkish deal remain obscure, our FSB sources say Russia is moving to provide security to African nations.  The article below indicates some sort of Russian-Turkish split of African spheres of influence at the expense of France, the traditional top Western power in Africa.  https://www.themoscowtimes.com/2020/11/20/macron-accuses-russia-turkey-of-promoting-anti-french-sentiment-in-africa-a72107

Speaking about France, former French President Nicolas Sarkozy is now facing a public trial related to various crimes.  He was one of the original plotters of the Nazi coup d’etat of 9.11.  He also ran France from 2007 to 2012 and knows where a lot of the bodies are buried.  Sarkozy was also deeply involved in the international narcotics business. https://news.trust.org/item/20201122220422-7wpxy

On that front, we note that Mexico has begun taking decisive action against CIA led drug dealing there.  Their government threatened to expel all U.S. agents from the country unless they released a Mexican general who was about to face trial in the U.S.  They made it clear that only Mexico had the right to prosecute people who commit crimes in Mexico.  The country is also moving to legalize drugs in order to deprive the underworld of funds.  This, of course, includes a large part of the U.S. underworld, notably the former Bush crime syndicate in Texas. https://apnews.com/article/marcelo-ebrard-mexico-trials-latin-america-united-states-c9e3711e312fea2978827253b445ce62

https://www.msn.com/en-us/news/world/mexico-threatened-all-us-cooperation-over-generals-arrest/ar-BB1b9hgq

https://sputniknews.com/latam/202011191081208591-mexican-government-threatened-to-expel-us-agents-over-arrest-of-ex-defense-chief—reports/

The crackdown on drug networks is also starting to shed new light on the use of submarines by transnational criminals.  The Nazis and Japanese militarists who went underground at the end of World War II used submarines to smuggle weapons and drugs to help rebuild their forces in the post-war era.  This rebuild culminated in the September 11, 2001, Nazi coup d’etat in the United States.

The submarines were also used to stage the March 11, 2011 attack on Fukushima, Japan.  Also, submarines controlled by the Nazi faction of the Khazarian Mafia were used in multiple attempts in recent years to try to start World War III.  A most notable example of this was when a rogue Israeli submarine fired a nuclear missile at Hawaii in 2018 in an attempt to start WWIII by blaming the attack on North Korea.  The missile was intercepted by U.S. forces and the submarine in question was sunk, Pentagon sources reported at the time.

Hopefully, the public will soon be informed of this, according to the Israeli newspaper Haaretz:

“Defense Minister Benny Gantz announced on Sunday that he has established a governmental commission of inquiry into Israel’s procurement of submarines and other naval vessels in the so-called ‘submarine affair.’” https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-gantz-announces-he-will-establish-inquiry-committee-into-submarine-affair-1.9322799

The public is starting to wake up anyway.  Here for example are some tweets from Glenn Greenwald, a mainstream corporate journalist who is going through a similar mental process to the one I went through after I left Forbes Magazine:

“CNN and NBC and others now employ little hall monitor dweebs whose only purpose is to pressure other platforms to censor or block the voices that are most threatening to them.  It’s not journalism: it’s quashing of dissent.  That’s their function: it’s vital to see NBC News is a huge corporate conglomerate that has always existed to disseminate U.S. Government, CIA and corporate propaganda.”

When NBC propagandist Ben Collins tried to chastise him, Greenwald replied:

“Does your employment there ever make you think that your self-conception as a brave, intrepid journalist confronting corrupt power centers might be a fraud?” — Glenn Greenwald (@ggreenwald) November 16, 2020

https://www.zerohedge.com/political/glenn-greenwald-levels-msm-journo-who-claims-hes-endangering-cia-mouthpiece-media

It difficult for many of these corporate propagandists to take a principled stand like Mr. Greenwald, because they know they will probably end up like these people in Texas lining up in their cars for food. https://www.zerohedge.com/political/largest-distribution-ever-thousands-cars-lined-texas-food-bank

In any case, it is not just corporate journalists who are waking up.  Last week, Lin Wood, attorney for Donald Trump, said:

“This country is going to be shocked to find out the truth about who’s been occupying the Oval Office for some period of years.  They’re going to be shocked at the level of pedophilia.  They are going to be shocked at what I believe is going to be a revelation in terms of people who are engaged in satanic worship.” https://www.youtube.com/watch?v=otKrPgriFIk&feature=emb_logo

Also, while we do not want to reveal operational details while the battle is still raging, we can say that a major re-alignment is taking place at the top levels of Western secret societies.  These involve such groups as the Scottish Rite Freemasons, the Russian secret societies, the Illuminati, the Knights of Malta, the P3 Freemasons, etc.  What we can say is that the White Hats are winning decisively and this will be very good news for the people and living creatures of this planet.

However, in a sign the battle is not over, the Davos Economic Forum, the people behind Fukushima, etc. are trying to seize funds meant for saving the planet while pretending to put on a nice face by saying:

“We must build entirely new foundations for our economic and social systems…Rather than using these funds, as well as investments from private entities and pension funds, to fill cracks in the old system, we should use them to create a new one that is more resilient, equitable, and sustainable in the long run.”

It sounds good until you realize they are also calling for using the “COVID-19 crisis” to push “diagnostics, therapeutics, and possible vaccines; establish testing centers; create mechanisms for tracing infections, and deliver telemedicine.” Since COVID is fictional, this appears to be an excuse for hi-tech totalitarianism. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

In conclusion this week, we must not lose sight of what makes us human and remember far more important goals are to live long, healthy lives and turn this planet into a paradise for all living creatures.  We are seeing positive developments examining how natural processes can heal illness and reverse biological aging in humans. https://www.yahoo.com/news/human-ageing-process-biologically-reversed-153921785.html

 

Tuesday, November 17, 2020

EN -- LARRY ROMANOFF -- SARS – November 16, 2020

  

  

SARS

By LARRY ROMANOFF – November 16, 2020

  

In November of 2002, Hong Kong experienced the onset of an outbreak of what is now called SARS (1) (2), an event that appears to have some serious gaps in the logic of the official narrative as reported in the Western media, some elements of which seem either implausible or impossible, and with many unanswered questions as to the phylogenesis and distribution of this virus. It appears that the first identified case was of a farmer in Guangdong Province in Mainland China, who died from what appeared to be an unremarkable flu-type illness, "one of the unfortunate victims who succumb every flu season". The farmer died soon after admittance to hospital and, so far as I am aware, no definite diagnosis was made as to the cause of his death. However, he has been catalogued as "patient zero", marking the beginnings of an epidemic of a new and contagious disease that eventually infected over 8,000 people and killed more than 700. Of these deaths, 300 were in Hong Kong (of a population of 7 million) and about the same number in Mainland China (of a population of 1.4 billion). As a percentage of infections, the death rate in Hong Kong was more than three times that of the Mainland, and statistically SARS was a Hong Kong epidemic rather than a Chinese one.

ERIC ZUESSE -- Covid-19 Started in Italy, in September 2019, Not in China in December

 Covid-19 Started in Italy, in September 2019, Not in China in December

 

Eric Zuesse -- November 16, 2020

 


The covid-19, or coronavirus-19, virus didn’t start in Wuhan China in December 2019, as has been widely reported till now. This new or “novel” virus was first infecting people in Italy, by no later than September 2019, according to researchers at the Italian Association for Cancer Research, and published on November 11th, as Current Research, by the National Tumors Institute of the Italian Ministry of Health.

 

This study is titled “Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the pre-pandemic period in Italy”. It reports that:

 

“The first surge of positive cases was identified in September-October 2019. Evaluation of anti-SARS-CoV-2 functional NAbs identified positive samples in CPE-based microneutralization tests already collected in October 2019. Given the temporal delay between infection and antibody synthesis, these results indicate that the virus circulated in Italy well before the detection of the declared index patient in February 2020. In addition, most of the first antibody-positive individuals lived in regions where the pandemic started.”

 

In other words: though the first officially noticed covid-19-infected Italians were in February 2020, there had been covid-19-infected people in Italy starting by no later than September 2019. Consequently, one reason why Italy was one of the three most covid-19-infected nations as early as 1 March 2020 (right behind China and South Korea), might be that China and South Korea were the first two countries that noticed this new virus. On 31 January 2020, Italy suspended all flights to and from China and declared a state of emergency, but 26 February 2020 was the first date when Italy reported covid-19 cases, and there were already 147 in Italy on that date. The Italian Government explained its sudden cessation of air-flights by saying that a Chinese couple from Wuhan had arrived in Italy on January 23rd and became diagnosed with the new disease on January 30th. China had started reporting cases already a month earlier, on 23 January 2020: 259 of them. Within two weeks thereafter, China’s leaders established total  lockdown and intensive nationwide searches to find possible cases that they had previously missed; so, on February 12th, there was an enormous spike in China’s known cases, 14,108 of them, reported on that date. That number declined down to 573 new daily cases on February 29th. No number even close to that number (573) has been reported after that date in China.

 

DEUTSCH -- BENJAMIN FULFORD: 16:11:2020

 

Neues Unternehmen wird US-Militärvakuum füllen

16. November 2020

Benjamin Fulford

Ein neues militärisches Unternehmen wurde eingerichtet, um das Vakuum auszufüllen, das zurückgelassen wurde, nachdem die US-Truppen sich aus dem Nahen Osten, Afrika und anderswo zurückgezogen haben, laut Quellen des Pentagon, des FSB und des MI6. Das Unternehmen hat hunderttausende von erfahrenen Spezialeinheiten aus den US, Israel, dem Vereinten Königreich, Russland, Frankreich usw. zur Verfügung. Es wird von einer weiblichen früheren FSB-Agentin und Kampfkunstexpertin geleitet.

Diese Ankündigung trifft ein, während der amtierende Verteidigungsminister Chris Miller sagt:

„Wir sind kein Volk des immerwährenden Krieges – er ist das Gegenteil von allem, für das wir stehen und für das unsere Vorfahren gekämpft haben.  Alle Kriege müssen enden.“

FR -- BENJAMIN FULFORD: 16:11:2020

 

Une nouvelle société est destinée à combler le vide militaire Américain

Benjamin Fulford, le 16 novembre 2020


Une nouvelle société militaire a été fondée pour combler le vide laissé par le retrait des forces Américaines du Moyen-Orient, d’Afrique et ailleurs, selon des sources du Pentagone, du FSB et du MI6. La société comprend des centaines de milliers d’anciens combattants des Forces Spéciales originaires des Etats-Unis, d’Israël, du Royaume Uni, de Russie, de France, etc. Elle est dirigée par une femme qui est un ancien agent de FSB et experte en arts martiaux.

 

RU -- BENJAMIN FULFORD: 16:11:2020

 

Бенджамин Фулфорд 16 ноября 2020 последние новост

Новая компания заполнит военный вакуум США

16 ноября 2020 г.

Бенджамин Фулфорд 

По словам источников в Пентагоне, ФСБ и МИ-6, была создана новая военная компания, чтобы заполнить вакуум, оставшийся после вывода американских войск с Ближнего Востока, Африки и других мест. В распоряжении компании сотни тысяч ветеранов спецназа из США, Израиля, Великобритании, России, Франции и др. Ее возглавляет женщина, бывший агент ФСБ и специалист по боевым искусствам.  

Это заявление было сделано после того, как исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер сказал:

«Мы не  те, кто вечно воюет - это полная противоположность всему, за что мы стоим и за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться ». https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/national/national-security/article247175994.html#storylink=cpy  

 

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origemKriegsgefangenenlager in Amerika


Von Larry Romanoff, 02. Juni 2020

Übersetzung: K.R.

*

Hinweis an die Leser: In Anbetracht der immensen Bedeutung dieses Themas leiten Sie diesen Artikel bitte über Ihren E-Mail-Verteiler weiter und posten Sie ihn in Ihren Blogs, Internetforen usw., mit der Bitte, dass jeder, der irgendwelche Details oder Familiengeschichten kennt, die Licht auf diese Ereignisse werfen könnten, diese bitte direkt an den Autor unter 2186604556@qq.com weiterleitet.


DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS SVENSKA

Diese Geschichte hat alle Voraussetzungen, um sich für eine Verschwörungstheorie zu qualifizieren und macht vielleicht keinen Sinn für Sie ohne einige Hintergrundinformationen über den Zusammenhang.

Bevor die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, wurde eine enorme, jahrelange antideutsche Propagandakampagne von der Creel-Kommission entfesselt, die von Walter Lippman und Edward Bernays geleitet wurde, letzterer war ein Neffe von Sigmund Freud. (1) (2) Die öffentliche Literatur griff alles Deutsche in Amerika an, auch Schulen und Kirchen. In vielen Schulen wurde den "reinen Amerikanern" verboten, die deutsche Sprache zu unterrichten, und die Verwalter wurden aufgefordert, "alle illoyalen Lehrer", also alle Deutschen, zu entlassen. Die Namen unzähliger Städte wurden geändert, um ihren deutschen Ursprung zu eliminieren: Berlin, Iowa wurde zu Lincoln, Iowa. Deutsche Lebensmittel und Namen von Gerichten wurden aus den Restaurants verbannt; Sauerkraut wurde zu "Freiheitskraut", Dackel wurden zu "Freiheitshunden" und Deutsche Schäferhunde zu "Elsässern".

LESEN MEHR

bf pic

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPON STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH


Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio +maria

上海的月亮

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

V.P. 2007

EN video comitato

20 questions to Putin


President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

Erdogan


Imagem

00
PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

irmãos de armas


Legendado em PT. Clicar em CC, escolher PT.

índice


“Copyright Zambon Editore”

PORTUGUÊS

GUERRA NUCLEAR: O DIA ANTERIOR

De Hiroshima até hoje: Quem e como nos conduzem à catástrofe

ÍNDICE

TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


The Putin interviews


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
Followers